główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 56/XI/19 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR 56/XI/19
RADY GMINY JANÓW
z dnia 4 czerwca 2019 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.),  po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie.

Rada Gminy Janów
 uchwala:
§ 1.

1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną od właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. W zamian za uiszczoną przez właścicieli opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina zapewni wyposażenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, pojemniki przeznaczone do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pojemniki lub worki do zbiórki odpadów selektywnych, spełniające wymagania polskich norm i przystosowane do urządzeń załadowczych pojazdów odbierających odpady komunalne.

§ 2.

1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) od właściciela nieruchomości należy odbierać zebraną przez właściciela nieruchomości ilość zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów wymienionych w pkt. 2 w pojemnikach i workach, których pojemność jest określona w rozdziale III Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów;
2) odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Janów, harmonogramu wywozu oraz umowy podpisanej z przedsiębiorcą wybranym w wyniku przetargu w następujących terminach:
a) zmieszane odpady komunalne, nie rzadziej niż raz w miesiącu, a z zabudowy, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz nieruchomości w innego rodzaju budynkach wielolokalowych, jeśli w lokalach tych zamieszkują mieszkańcy, nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;
b) odpady wymienione w ust. 2 pkt. 1-6 nie rzadziej niż raz w miesiącu, a z zabudowy, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz nieruchomości w innego rodzaju budynkach wielolokalowych, jeśli w lokalach tych zamieszkują mieszkańcy, nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;
c) odpady wymienione w ust. 2 pkt. 7-10 można oddać w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
d) odpady wielkogabarytowe będą odbierane w ilości do 5 sztuk/na rok/na nieruchomość w ramach mobilnej zbiórki prowadzonej dwa razy do roku lub istnieje możliwość oddania ich we wskazanej ilości do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
e) odpady budowlane i rozbiórkowe z ograniczeniem do 1m3/na rok/na nieruchomość po wcześniejszym ustaleniu terminu i lokalizacji pojemników z pracownikiem Urzędu Gminy Janów, lub istnieje możliwość oddania ich we wskazanej ilości do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
f) opony w ilości 5 sztuk/na rok/ na nieruchomość, lub istnieje możliwość oddania ich we wskazanej ilości do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
2. Właściciel nieruchomości może indywidualnie oddać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych następujące frakcje odpadów komunalnych:
1) papier,
2) szkło,
3) opakowania wielomateriałowe,
4) tworzywa sztuczne typu PET,
5) metal,
6) odpady ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
7) zużyte baterie i akumulatory,
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
9) odpady zielone,
10) przeterminowane leki i chemikalia,
11) zużyte opony w ilości 5 sztuk/na rok/na nieruchomość,
12) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 1m3/ na rok/ na nieruchomość,
13) meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości 5 sztuk/ na rok/na nieruchomość.
3. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będzie świadczył usługi we wtorki od godz. 1300  do godz. 1600 oraz w czwartki od 800 do 1000. Punkt zlokalizowany jest w Janowie na ul. Przyrowskiej na terenie oczyszczalni ścieków.
4. Transport odpadów komunalnych do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. Dostarczone do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odpady, należy samodzielnie umieścić w miejscu wskazanym przez obsługę punktu.
5. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzący punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ma obowiązek zgłaszania do Urzędu Gminy Janów, ilości odpadów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 11-13.

§ 3.

1. Każdy przypadek niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, może być zgłaszany:
1) ustnie w siedzibie Urzędu Gminy Janów,
2) pisemnie na adres: Urząd Gminy Janów, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów
3) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@janow.pl .
4) telefonicznie, pod numerem 34 3278048 wew. 27 w godzinach pracy urzędu.
2. Każdy przypadek zgłoszenia niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych winien zawierać:
1) imię, nazwisko i adres lub inne dane pozwalające na zidentyfikowanie właściciela nieruchomości,
2) zwięzły opis niewłaściwego świadczenia usług w sytuacji o której mowa w ust. 1 pkt. 1, sporządza się notatkę.
3. Osoba odpowiedzialna za gospodarkę odpadami w Urzędzie Gminy niezwłocznie przekazuje przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne lub podmiotowi prowadzącemu punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych informację o każdym przypadku zgłoszenia niewłaściwego sposobu świadczenia usług.
4. Odpady powstałe na nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów, traktowane będą jako odpady zmieszane.
5. Odbiorowi podlegają, tylko te odpady komunalne, które zostały wystawione w dniu odbioru przed posesję do godz. 700. Odpady wystawione w miejscach, do których nie jest zapewniony dojazd pojazdem odbierającym odpady, a także odpady wystawione w godzinach późniejszych, nie podlegają odbiorowi.
6. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych w sposób selektywny: papieru, szkła, zbieranych łącznie odpadów z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowch, odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, jest dostarczany przez firmę wywozową raz w roku, przed rozpoczęciem okresu, w którym on obowiązuje, ponadto publikowany jest na stronie internetowej Gminy Janów w zakładce gospodarka odpadami.
7. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą
od właścicieli nieruchomości zgodnie z ustalonym harmonogramem dwa razy do roku z przed posesji, w ramach mobilnej zbiórki. Szczegółową informację o terminach zbiórki Gmina podaje do publicznej wiadomości przez wywieszenie ogłoszeń na tablicach ogłoszeniowych oraz przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Gminy Janów.
8. Opony odbierane będą od właścicieli nieruchomości zgodnie z ustalonym harmonogramem raz w roku z przed posesji, w ramach mobilnej zbiórki. Szczegółową informację o terminach zbiórki Gmina podaje do publicznej wiadomości przez wywieszenie ogłoszeń na tablicach ogłoszeniowych oraz przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Gminy Janów.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 5.

Traci moc Uchwała nr 53/X/19 Rady Gminy Janów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 
Przewodnicząca Rady Gminy Janów

Ewa Ucieklak