główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 52/X/19 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

UCHWAŁA NR 52/X/19
RADY GMINY JANÓW
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ) oraz art. 211 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2017. poz. 2077 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 22/VI/19 Rady Gminy Janów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy na 2019 rok.

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 2 185 639,00 zł oraz zmniejszenie planu dochodów budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 960 000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Zwiększenie planu wydatków budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 2 385 639,00 zł oraz zmniejszenie planu wydatków budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 1 160 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Zmianę planu wydatków budżetu Gminy na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Uchylenie załącznika Nr 4 do Uchwały Nr 22/VI/19 Rady Gminy Janów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy na 2019 rok i nadanie mu brzmienia jak załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodnicząca

Rady Gminy Janów

Ewa Ucieklak