Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie zasad przygotowania i obiegu umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Gminy Janów

Zarządzenie Nr 25/2019
Wójta Gminy Janów
z dnia 25 stycznia 2019 r.
w sprawie zasad przygotowania i obiegu umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Gminy Janów

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018, poz. 994 z późn. zm.), celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, wprowadza się zasady przygotowywania obiegu umów i porozumień oraz prowadzenia rejestru umów i porozumień w Urzędzie Gminy Janów, 

Wójt Gminy Janów zarządza:

§ 1.

1. Ustala się jednolity sposób postępowania przy przygotowywaniu i rejestracji umów, aneksów do umów i porozumień, zamówień oraz zleceń, których stroną jest Gmina Janów, zwanych dalej „umowami”. 2. Zarządzenie nie dotyczy umów wynikających ze stosunku pracy i umów na używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych oraz umów najmu na lokale mieszkalne.
3. Sporządzający umowę lub składający zamówienie przy ich opracowywaniu mogą korzystać z uniwersalnych dostępnych wzorów, ze szczególnym uwzględnieniem warunków, określonych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, które należy ująć w treści umowy lub zamówieniu wraz z uwzględnieniem wymogów wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

§ 2.

1. Umowy mogą być zawierane: a) na podstawie poleceń Wójta Gminy Janów, b) z inicjatywy komórki organizacyjnej bądź osoby upoważnionej, właściwych w sprawach objętych umową i odpowiedzialnych za jej stronę merytoryczną.
2. Umowy, które wywołują zobowiązanie Gminy sporządzane są w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

§ 3.

Za właściwe przygotowanie umowy i uzgodnienie jej zapisów ze stronami umowy oraz za zabezpieczenie finansowe zaciągniętego zobowiązania do wysokości posiadanych środków budżetowych i zgodność zapisów z zakresem rzeczowym i budżetem w pełni odpowiada pracownik, z którego inicjatywy umowa zostaje zawarta lub, który został upoważniony przez wójta do przygotowania i realizacji umowy.

§ 4.

1. Projekt umowy pod względem formalno-prawnym opiniuje radca prawny pełniący obsługę prawną w Urzędzie Gminy Janów.
2. Projekt umowy, do którego wniesiono uwagi, zmiany lub poprawki, wymaga ponownego zaopiniowania przez radcę prawnego.
3. Zaopiniowanie projektu umowy pod względem formalno-prawnym potwierdza radca prawny poprzez odciśnięcie pieczęci imiennej oraz złożenie podpisu na ostatniej stronie projektu umowy oraz parafowanie każdej strony projektu umowy.

§ 5.

1. Projekt umowy, z której wynika zobowiązanie pieniężne podlega kontrasygnacie Skarbnika Gminy lub osoby przez niego upoważnionej, a następnie przekazywany jest do podpisu Wójtowi Gminy lub osobie pisemnie upoważnionej przez niego.
2. Każda strona projektu umowy na egzemplarzu pozostającym w Urzędzie jako strony umowy, winna być parafowana przez każdą z osób składających podpis na projekcie.
3. Egzemplarz umowy, który pozostaje w Urzędzie winien posiadać również podpis pracownika merytorycznego, który przygotował umowę inicjując potrzebę danego zakupu.
4. Pracownik, z którego inicjatywy umowa zostaje zawarta lub, który został upoważniony przez wójta do przygotowania umowy, odpowiada za pełną obsługę umowy wraz z bezpośrednim nadzorem nad jej rejestracją w Centralnym Rejestrze Umów, realizację i terminowe rozliczenie finansowe.

§ 6.

W celu utworzenia jednolitej ewidencji zawieranych umów i porozumień tworzy się w Urzędzie Gminy Janów Centralny Rejestr Umów i Porozumień, zwany dalej „Rejestrem”.

§ 7.

1. Centralny Rejestr Umów i Porozumień prowadzony jest w formie elektronicznej przez Sekretarza Gminy i publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Janów. 2. Wzór rejestru stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 8.

1. Obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Umów i Porozumień dotyczy wszystkich umów dotyczących dzierżaw, wydatków bieżących, inwestycyjnych, zamówień, zleceń, pożyczek, kredytów, emisji, obligacji, dotacji i porozumień oraz aneksów do nich z wyłączeniem umów, o których mowa w § 1 ust. 2.
2. Obowiązek zarejestrowania zawartej umowy spoczywa na osobie odpowiedzialnej za przygotowanie umowy i winien być zrealizowany niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia zawarcia lub otrzymania podpisanej przez drugą stronę umowy.
3. Podstawą rejestracji jest oryginalny egzemplarz umowy.
4. Osoba prowadząca Rejestr jest zobowiązana do prowadzenia zbioru oryginalnych egzemplarzy zarejestrowanych umów i porozumień. Oraz do przekazania kserokopii pracownikowi merytorycznemu i pracownikowi referatu finansów.

§ 9.

1. Potwierdzeniem rejestracji umowy jest opatrzenie egzemplarza umowy pieczęcią o treści: „Umowa/Porozumienie/Aneks Nr …………. zarejestrowana w Centralnym Rejestrze Umów Urzędu Gminy Janów pod pozycją .……..... podpis ……..……...….”
2. Wpisu dokonuje pracownik prowadzący Rejestr.
3. Wszystkie egzemplarze umowy oznacza się numerem z Rejestru.

§ 10.

1. Numer umowy zawiera następujące informacje:
a) litera „U” – oznaczająca umowę,
b) kolejny numer sprawy wynikający ze spisu spraw,
c) symbol komórki organizacyjnej i prowadzącego sprawę, który merytorycznie przygotował umowę, d) cztery cyfry roku kalendarzowego.
2. Numer porozumienia zawiera następujące informacje:
a) litera „P” – oznaczająca porozumienie,
b) kolejny numer sprawy wynikający ze spisu spraw,
c) symbol komórki organizacyjnej i prowadzącego sprawę, który merytorycznie przygotował porozumienie,
d) cztery cyfry roku kalendarzowego. Wszystkie znaki i symbole zawarte w numerze umowy czy porozumienia należy oddzielić znakiem „/”.

§ 11.

1. Przepisy zarządzenia stosuje się również do wszystkich aneksów do umów.
2. Numer aneksu do zawartej umowy składa się z numeru umowy podstawowej łamanego przez literę „A” z cyfrą po myślniku, oznaczającą kolejny numer aneksu.
3. W rejestrze wpisuje się numer i datę aneksu w odpowiedniej kolumnie, w wierszu, w którym jest wpisana umowa, której aneks dotyczy.

§ 12.

Zobowiązuje się komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska Urzędu właściwe w sprawach objętych zawieraną umową i odpowiedzialne za jej stronę merytoryczną do prowadzenia we własnym zakresie ich ewidencji, zgodnie z aktami spraw.

§ 13.

Pracownik prowadzący Rejestr informuje Wójta, o każdym przypadku zgłoszenia do rejestracji umowy lub porozumienia po terminie określonym w § 9 ust. 2.

§ 14.

Wykonanie zarządzenia powierza się - kierownikom referatów i samodzielnym stanowiskom pracy Urzędu Gminy Janów.

§ 15.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Janów.

§ 16.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Janów
/-/ Edward Moskalik


Dostępne kategorie:
Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych
Zarządzenie Nr 44/2019 Wójt Gminy Janów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości
Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 21 marca 2019 r.w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. zagospodarowania przestrzennego
Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji w konkursie ekologicznym Zbieranie Puszek Aluminiowych.
Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 28 lutego 2019 r.w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. zagospodarowania przestrzennego
Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019
Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Janów
Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powołania składu Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janowie
Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 14 lutego 2019r. w sprawie wprowadzenia do obiegu jednolitych wzorów zlecenia zakupu i zlecenia usługi w Urzędzie Gminy Janów.
Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publi
Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie zasad przygotowania i obiegu umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Gminy Janów
Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2019r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Janów
Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Sokole Pole
Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Lgoczanka
Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Ponik
Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Lipnik
Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Złoty Potok
Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Bystrzanowice Dwór
Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Pabianice
Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Piasek
Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Skowronów
Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Lusławice
Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Góry Gorzkowskie
Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Hucisko
Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Śmiertny Dąb
Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Bystrzanowice
Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Teodorów
Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Okrąglik
Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Czepurka
Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Apolonka
Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Siedlec
Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Janów
Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Zagórze
Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Janów z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Żuraw