uchwała Nr 160/XXVII/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 listopada 2004 r.

Uchwała Nr 160/XXVII/2004
Rady Gminy w Janowie

z dnia 9 listopada 2004 roku

 

 

w sprawie zmiany uchwały o zaciągnięciu kredytu długoterminowego
w kwocie 1.308.216,78 zł.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z późn. zm.), art. 48 ust. 1 pkt. 2 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, póz. 148 z późn.
zm.), uchwała Nr 107/XXIII/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego w kwocie 1.550.000,00 zł. oraz uchwała Nr 144/XXVI/2004 Rady Gminy w Janowie
z dnia 24 września 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 107/XXIII/2004 z dnia 30 czerwca 2004
roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.550.000,00 zł.

 

 

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

 

§1

 

W uchwale Nr 107/XXIII/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.308.216,78 zł. zmienionej uchwałą
Nr 144/XXVI/2004 z dnia 24 września 2004 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1. tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

    „w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.250.034,68 zł."

2. w § 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

   „Zaciągnąć kredyt inwestycyjny długoterminowy w kwocie 1.250.034,68 zł z przeznaczeniem na:"

3. w § 1 słowa:

- „budowę ścieżki rowerowej 125.533,00 zł."
zastępuje się słowami:

„budowę ścieżki rowerowej 122.794,50 zł."

- „budowę kanalizacji Piasek - Śmiertny Dąb 353.702,78 zł."
zastępuje się słowami:

„budowę kanalizacji Piasek - Śmiertny Dąb 298.259,18 zł."

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

 

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

 

/Sławomir Krzyształowski/

 


Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 161/XXVII/2004 w sprawie: zaciagnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie 283.142,00 zł
Uchwała Nr 160/XXVII/2004 w sprawie: zmiany uchwały o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w kwocie 1 308 216,78 zł
Uchwała Nr 159/XXVII/2004 w sprawie: wprowadzenia do budżetu gminy pożyczki w kwocie 283 142,00 zł.
Uchwała Nr 158/XXVII/2004 w sprawie: zmiany planu wydatków i przychodów w budżecie gminy na 2004 r.
Uchwała Nr 157/XXVII/2004 w sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Janów
Uchwała Nr 156/XXVII/2004 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanych położonych we wsi i gminie Janów
Uchwała Nr 155/XXVII/2004 w sprawie: oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste i nieodpłatne przeniesienia własnosci znajdujących sie na nich budynkach
Uchwała Nr 154/XXVII/2004 w sprawie: zamiany nieruchomości położonych we wsi Żuraw, gm. Janów.
Uchwała Nr 153/XXVII/2004 w sprawie: podjęcia deklaracji przez Radę Gminy Janów o przeznaczeniu środków finansowych w 2005 roku na realizacje partnerskiego porozumienia realizowanego w ramach Pilotażowego Programu LEADER+, schemat 1.
Uchwała Nr 152/XXVII/2004 w sprawie: zmiany uchwały Nr 114/XIX/00 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2000 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów.
Uchwała Nr 151/XXVII/2004 w sprawie: zmiany uchwały Nr 142/XXVI/04 Rady Gminy z dnia 24 września 2004 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siedlec w gminie Janów
Uchwała Nr 150/XXVII/2004 w sprawie: zmiany uchwąły Nr 141/XXVI/04 Rady Gminy w Janowie z dnia 24 września 2004 roku w sprawie nadania nazwy działce gminnej nr 502/4 w miejscowości Piasek w gminie Janów
Uchwała Nr 149/XXVII/2004 w sprawie: zmiany klasyfikacji budżetowej.
Uchwała Nr 148/XXVII/2004 w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 r.
Uchwała Nr 147/XXVII/2004 w sprawie: zwiększenia planu dochodów i rozchodów w budżecie gminy na 2004 r.
Uchwała Nr 146/XXVII/2004 w sprawie: powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy w Janowie