główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 290/XLVII/18 Rady Gminy Janów z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zasad ustalania wynagrodzenia Wójta Gminy Janów

UCHWAŁA NR 290/XLVII/18
RADY GMINY JANÓW
z dnia 10 lipca 2018 r.
w sprawie zasad ustalania wynagrodzenia Wójta Gminy Janów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) art. 8 ust. 2, art. 36 ust.3, art. 37 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

1. Ustala się miesięczną stawkę wynagrodzenia Wójta Gminy Janów w następującej wysokości
1) stawka wynagrodzenia zasadniczego w kwocie – 4 700 zł,
2) stawka dodatku funkcyjnego w kwocie – 1 700 zł,
3) dodatek za wysługę lat w wysokości 20% od wynagrodzenia zasadniczego w kwocie – 940 zł.

2. Ponadto, oprócz wynagrodzenia określonego w ustępie 1, Wójtowi przyznaje się dodatek specjalny, w wysokości 20% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie – 1280 zł.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr 6/III/14 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zasad ustalania wynagrodzenia Wójta Gminy.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Janów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2018 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński