Uchwała Nr 146/XXVII/2004 z dnia 9 listopada 2004 roku

           Uchwała Nr 146/XXVII/2004

Rady Gminy w Janowie

z dnia 9 listopada 2004 roku

 

 

 

w sprawie : powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy w Janowie

 

 

   Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym                                           ( tj. Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami )

 

 

Rada Gminy uchwala :

 

 

§ 1 . Powołać następujące składy osobowe komisji stałych Rady Gminy :

 

  1. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej

Alina Kaczmarek                     Przewodnicząca

Franciszek Cieśliński              

Józef Kawecki                       

Krzysztof Szczepanek 

Małgorzata Wasiak

Małgorzata Janikowska          

Małgorzata Łysak

Stefan Zatoński                      

Sławomir Krzyształowski        

Artur Srokosz                        

 

  1. Komisja Gospodarcza i Rozwoju Gminy

Edward Synowiec                   Przewodniczący

Mirosław Śledzik                    

Małgorzata Wasiak                 

Krzysztof Szczepanek

Franciszek Cieśliński               

Marek Jakóbczyk                   

Józef Kawecki            

Małgorzata Janikowska

Stefan Zatoński

Tomasz Janusz Wnęk

Artur Srokosz

Małgorzata Łysak

 

  1. Komisja Budżetu i Finansów

Małgorzata Wasiak                  Przewodnicząca

Jan Bednarski

Małgorzata Janikowska

Mirosław Śledzik

Marek Jakóbczyk

Alina Kaczmarek

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 8/III/02 Rady Gminy w Janowie z dnia 12 grudnia 2002 roku

       w sprawie powołania składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Gminy

       w Janowie oraz Uchwała Nr 4/III/02 Rady Gminy w Janowie z dnia 5 grudnia 2004 roku

       w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Gminy w Janowie.

 

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/


Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 161/XXVII/2004 w sprawie: zaciagnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie 283.142,00 zł
Uchwała Nr 160/XXVII/2004 w sprawie: zmiany uchwały o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w kwocie 1 308 216,78 zł
Uchwała Nr 159/XXVII/2004 w sprawie: wprowadzenia do budżetu gminy pożyczki w kwocie 283 142,00 zł.
Uchwała Nr 158/XXVII/2004 w sprawie: zmiany planu wydatków i przychodów w budżecie gminy na 2004 r.
Uchwała Nr 157/XXVII/2004 w sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Janów
Uchwała Nr 156/XXVII/2004 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanych położonych we wsi i gminie Janów
Uchwała Nr 155/XXVII/2004 w sprawie: oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste i nieodpłatne przeniesienia własnosci znajdujących sie na nich budynkach
Uchwała Nr 154/XXVII/2004 w sprawie: zamiany nieruchomości położonych we wsi Żuraw, gm. Janów.
Uchwała Nr 153/XXVII/2004 w sprawie: podjęcia deklaracji przez Radę Gminy Janów o przeznaczeniu środków finansowych w 2005 roku na realizacje partnerskiego porozumienia realizowanego w ramach Pilotażowego Programu LEADER+, schemat 1.
Uchwała Nr 152/XXVII/2004 w sprawie: zmiany uchwały Nr 114/XIX/00 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2000 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów.
Uchwała Nr 151/XXVII/2004 w sprawie: zmiany uchwały Nr 142/XXVI/04 Rady Gminy z dnia 24 września 2004 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siedlec w gminie Janów
Uchwała Nr 150/XXVII/2004 w sprawie: zmiany uchwąły Nr 141/XXVI/04 Rady Gminy w Janowie z dnia 24 września 2004 roku w sprawie nadania nazwy działce gminnej nr 502/4 w miejscowości Piasek w gminie Janów
Uchwała Nr 149/XXVII/2004 w sprawie: zmiany klasyfikacji budżetowej.
Uchwała Nr 148/XXVII/2004 w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 r.
Uchwała Nr 147/XXVII/2004 w sprawie: zwiększenia planu dochodów i rozchodów w budżecie gminy na 2004 r.
Uchwała Nr 146/XXVII/2004 w sprawie: powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy w Janowie