główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 264/XLIV/18 Rady Gminy Janów z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Janów, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA NR 264/XLIV/18
RADY GMINY JANÓW
z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Janów, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 130) oraz art.12 § 2, § 11 i §12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 15 z późn. zm.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Na wniosek Wójta dokonuje się podziału Gminy Janów na stałe obwody głosowania, ustala się ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr 256/XLIII/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Janów, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 4.

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie.

§ 5.

Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Częstochowie w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej w budynku Urzędu Gminy w Janowie oraz zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński