Uchwała Nr 137/XXVI/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 24 września 2004 roku.

Uchwała Nr 137/XXVI/2004
Rady Gminy w Janowie

z dnia 24 września 2004 roku

 


w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., póz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku
o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, póz. 148 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia
Ministra Finansów z 25 marca 2003 roku w sprawie szczególnej klasyfikacji dochodów i wydatków
oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 68 póz. 634 z późn. zm.)

 

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

 

§1

Zmienia się klasyfikację budżetową dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1

Dochody

Zmniejszenia

Dział 758 „Różne rozliczenia"                            1 962 351,00 zł

Zwiększenia

Dział 758 „Różne rozliczenia"                            1 962 351,00 zł

 

§2

Plan budżetu po zmianach
Dochocy            12 395 926.85 zł
Wydatki             14 345 926.85 zł
Przychody            2 250 000,00 zł
Rozchody               300 000,00 zł

 

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

 

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 137/XXVI/2004
Rady Gminy w Janowie z dnia 24 września 2004 roku
w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej

 

 

 

 

Dział

 

Rozdział

 

§

Nazwa

 

Dochody

 

Zmniejszenia

 

Zwiększenia

 

758

 

 

 

 

 

Różne rozliczenia

 

1 962351,00

 

1 962351,00

 

 

 

75802

 

 

 

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego

 

1 962351,00

 

 

 

 

 

 

 

2920

 

Subwencje ogólne z budżetu państwa

 

1 962351,00

 

 

 

 

 

75807

 

 

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej
dla gmin

 

 

 

1 962351,00

 

 

 

 

 

2920

 

Subwencje ogólne z budżetu państwa

 

 

 

1 962351,00

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM ZMIANY

 

1 962351,00

 

1 962351,00

 


 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/