główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwąła Nr 126/XXV/2004 rady Gminy w Janowie z dnia 29 lipca 2004 r.

Uchwała Nr 127/XXV/2004
Rady Gminy w Janowie
z dnia 29 lipca 2004 roku

 

w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001r., póz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 13
ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 z 2003r., póz.
148 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca
2003r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i
rozchodów (Dz. U. Nr 68, póz. 634 z późniejszymi zmianami).

 

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

 

& l


Zmienia się klasyfikację budżetowa wydatków zgodnie z załącznikiem Nr l

 

Wydatki:

Zmniejszenie
Dział 751          7.700,00 zł.

Wydatki:

Zwiększenie
Dział 751          7.700,00 zł.

 

&2

Plan budżetu po zmianach:

Dochody            12.512.025,85zł.
Wydatki            14.462.025,85 zł.
Przychody           2.250.000,00 zł.
Rozchody               300.000,00 zł.

 

&3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

 

&4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/

 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Rady Gminy
w Janowie Nr 127/XXV/2004

 

Dział

 

Rozdział

 

&

Nazwa

 

Wydatki

 

Zmniejszenia

 

Zwiększenia

 

751

 

 

 

 

 

Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa

 

7.700,00

 

7.700,00

 

 

 

75113

 

 

 

Wybory do Parlamentu
Europejskiego

 

7.700,00

 

7.700,00

 

 

 

 

 

3020

 

Nagrody i wydatki nie zaliczone do
wynagrodzeń

 

7.700,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych

 

 

7.700,00

 

Razem zmiany

 

7.700,00

 

7.700,00

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/

 

 

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 135/XXV/2004 w sprawie: przyjęcia "Planu Rozwoju Lokalnego dla gminy Janów na lata 2004 - 2006"
Uchwała Nr 134/XXV/2004 w sprawie: zatwierdzenia regulaminu pola namiotowego i parkingu
Uchwała Nr 133/XXV/2004 w sprawie: powierzenia Wójtowi Gminy Janów uprawnienia do ustalania wysokości opłat za korzystania z pola biwakowegoi parkingu
Uchwała Nr 132/XXV/2004 w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 114/XXII/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia regulaminu oraz opłat za korzystanie z pola biwakowego i parkingu
Uchwała Nr 131/XXV/2004 w sprawie: uchylenia Uchwały nr 192/XXXIV/97 Rady Gminy w Janowie z dnia 17 listopada 1997 roku w sprawie ustaleniagodzin sprzedaży napojów alkoholowych dla placówek handlu detalicznego, zakładów oraz placówek gastronomicznych znaj
Uchwała Nr 130/XXV/2004 w sprawie: uchylenia Uchwły Nr 110/XXIII Rady Gminy w Janowie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia godzin sprzedazy napojów alkoholowych dla placówek handlu detalicznego, zakładów oraz placówek gastronomicznych znajdując
Uchwała Nr 129/XXV/2004 w sprawie: zmiany uchwały Nr 95/XX/2004 rady Gminy w Janowie z dnia 15 kwietnia 2004 roku w sprawie delegowania przedstawicieli do składu komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko kieronika Szkolnego
Uchwała Nr 128/XXV/2004 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu oraz upoważnienia Wójta Gminy Janów do przeprowadzenia postępowania konkursowego.
Uchwała Nr 127/XXV/2004 w sprawie: zmiany klasyfikacji budżetowej
Uchwała Nr 126/XXV/2004 w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 rok.