główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 232/XXXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Janów nr 157/XXV/16 z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA NR 232/XXXIX/17
RADY GMINY JANÓW
z dnia 28 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Janów nr 157/XXV/16 z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.:Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz. 1892 ze zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz. 1785 ze zm.) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz. 1821 ze zm.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

W § 1 Uchwały Rady Gminy Janów Nr 157/XXV/16 z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych:
1. uchyla się Załącznik nr 1 i nadaje mu treść jak w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały;
2. uchyla się Załącznik nr 2 i nadaje mu treść jak w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 238/XXXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia hipoteki na rzecz Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. z siedzibą w Warszawie
Uchwala nr 237/XXXIX/17 Rady Gminy Janów w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok
Uchwała Nr 236/XXXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok
Uchwała Nr 235/XXXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Janowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Janowie
Uchwala nr 234/XXXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Lusławicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Lusławicach
Uchwała nr 233/XXXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Lgoczance w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Lgoczance
Uchwała nr 232/XXXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Janów nr 157/XXV/16 z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Uchwala nr 231/XXXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej
Uchwała nr 230/XXXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na 2018 rok
Uchwała Nr 229/XXXIX/17 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2018