główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 224/XXXVII/17 Rady Gminy Janów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

UCHWAŁA NR 224/XXXVII/17
RADY GMINY JANÓW
z dnia 27 września 2017 r.
w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016. poz. 446 z późn. zm.); art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016. poz. 1870, z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 238)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

1. Gmina Janów wyemituje 4.400 (słownie: cztery tysiące czterysta) obligacje o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 4.400.000 zł (słownie: cztery miliony czterysta tysięcy złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2.

Celem emisji w 2017 roku jest finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł.Celem emisji w 2018 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu wcześniej wyemitowanych obligacji w kwocie 81.025 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.318.975 zł.

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
1) seria A17 o wartości 100.000 zł,
2) seria B17 o wartości 100.000 zł,
3) seria C17 o wartości 400.000 zł,
4) seria D17 o wartości 400.000 zł,
5) seria A18 o wartości 400.000 zł,
6) seria B18 o wartości 400.000 zł,
7) seria C18 o wartości 450.000 zł,
8) seria D18 o wartości 450.000 zł,
9) seria E18 o wartości 400.000 zł,
10) seria F18 o wartości 450.000 zł,
11) seria G18 o wartości 400.000 zł,
12) seria H18 o wartości 450.000 zł.
2. Emisja obligacji serii A17, B17, C17, D17 zostanie przeprowadzona w 2017 roku. Emisja obligacji serii A18, B18, C18, D18, E18, F18, G18, H18 zostanie przeprowadzona w 2018 roku.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki i rozchody związane z
a) przeprowadzeniem emisji,
b) wykupem obligacji,
c) wypłatą oprocentowania, zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy w latach 2017-2033.

§ 4.

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
1) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii A17,
2) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii B17,
3) w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii C17,A18,
4) w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii D17,B18,
5) w 2031 r. zostaną wykupione obligacje serii C18,D18,
6) w 2032 r. zostaną wykupione obligacje serii E18,F18,
7) w 2033 r. zostaną wykupione obligacje serii G18,H18.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Janów obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.
4. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5.

1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.
3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6.

Upoważnia się Wójta do:

a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński

 

 

Załączniki:
Uzasadnienie 176 KB