główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 216/XXXV/17 Rady Gminy Janów z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej w Piasku

UCHWAŁA NR 216/XXXV/17
RADY GMINY JANÓW
z dnia 22 sierpnia 2017 r.
w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej w Piasku

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1, art. 88 ust. 7 oraz art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Nadaje się Statut Szkole Podstawowej w Piasku o treści określonej w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński