główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 205/XXXIV/17 Rady Gminy Janów z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Janów

UCHWAŁA NR 205/XXXIV/17
RADY GMINY JANÓW
z dnia 18 lipca 2017 r.
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Janów

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 446 ) oraz art. 8 i art. 11 ust. 1-4 Ustawy z dnia 9 października 2015 r.o rewitalizacji (Dz. U. z 2017r., poz. 1023).

Rada Gminy Janów uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyznacza się obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie Gminy Janów, w granicach określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński