główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 202/XXXIII/17 Rady Gminy Janów dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

UCHWAŁA NR 202/XXXIII/17
RADY GMINY JANÓW
z dnia 20 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.) i art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm. ) 

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Po zapoznaniu się:

1) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok,
2) ze sprawozdaniem finansowym,
3) z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Janów sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 r.,
4) z informacją o stanie mienia Gminy, 5) ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, udziela się Wójtowi Gminy Janów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński