główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 201/XXXIII/17 Rady Gminy Janów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Janów za 2016 rok

UCHWAŁA NR 201/XXXIII/17
RADY GMINY JANÓW
z dnia 20 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Janów za 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm. ) 

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Janów za 2016 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński