główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 192/XXXI/17 Rady Gminy Janów z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości w drodze bezprzetargowej

UCHWAŁA NR 192/XXXI/17
RADY GMINY JANÓW
z dnia 9 maja 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2016 poz. 446 z późn. zm. ) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm. )

Rada Gminy Janów, uchwala co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy, z tą samą stroną, dotyczącej nieruchomości stanowiącej lokal o pow. 22 m2 z prawem korzystania z: korytarza, toalety, pomieszczenia gospodarczego, mieszczący się w budynku nr 1 na nieruchomości położonej w miejscowości Janów, gm. Janów przy ul. Leśnej 4 oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 19/13 k.m. 1 o pow. 0,3209 ha, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą CZ1C/0006906/1 będącej własnością Gminy Janów na okres przekraczający 10 lat.

§ 2.

Wyraża się zgodę na zawarcie umowy, o której mowa w §1 w trybie bezprzetargowym.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/Stefan Zatoński