główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 191/XXXI/17 Rady Gminy Janów z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów Spółka z o. o. ?Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2018 ? 2019?

UCHWAŁA NR 191/XXXI/17
RADY GMINY JANÓW
z dnia 9 maja 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów Spółka z o. o. „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2018 – 2019”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) w związku z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 328, ze zm.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Przyjmuje się „Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2018 – 2019” dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów Spółka z o. o., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/Stefan Zatoński