główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 184/XXX/17 Rady Gminy Janów z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 2014-2020

UCHWAŁA NR 184/XXX/17
RADY GMINY JANÓW
z dnia 5 kwietnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

 

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Przyjmuje się aktualizację Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 2014-2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Janów

/-/ Stefan Zatoński