Uchwała Nr 101/XXI/2004 w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej

Uchwała Nr 101/XXI/2004
Rady Gminy w Janowie
z dnia 28 kwietnia 2004 r.

w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
Nr 142 z 2001 r.. póz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych
(t.j. Dz.L. z 2003 r. Nr 15, póz. 148 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z 25 marca 2003 roku
w sprawie szczególnej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 68 póz. 634
z późn.zm.}

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

§1


Zmienia się klasyfikację budżetową zgodnie z załącznikiem nr l (dochody) i nr 2 (wydatki)

Dochody

Zmniejszenia

Dział 854 ..Edukacyjna opieka wychowawcza"          40 000.00 zł

Z".vięivszen;a
Dział 801 ..Oświata i wychowanie"                             40 000.00 zł

Wydatki

Zmniejszenia

Dział 854 ..Edukacyjna opieka wychowawcza"        403 683.00 zł

Zwiększenia
Dział 801 ..Oświata i wychowanie"                           403 683.00 zł

 

§2


Plan budżetu po zmianach:

Dochody           11 896886.11 zł
Wydatki            13 396 886.11 zł

 

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

 

§4

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/mgr Artur Srokosz/

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 101/XX1/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 roku
w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów

 

 

 

 

 

 

Dział

 

 

Rozdział

§

 

Nazwa

 

Dochody

 

Zmniejszenia

 

Zwiększenia

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

 

 

40.000,00

 

 

80104

 

 

 

 

Przedszkola

 

 

 

40.000,00

 

 

 

 

 

0690

 

Wpływy z różnych opłat

 

 

 

40.000,00

 

854

 

 

 

 

 

Edukacyjna opieka
wychowawcza

 

40.000,00

 

 

 

 

85404

 

 

 

 

Przedszkola

 

40.000,00

 

 

 

 

 

 

 

0690

 

Wpływy z różnych opłat

 

40.000,00

 

 

 

RAZEM ZMIANY

 

40.000,00

 

40.000,00

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/mgr Artur Srokosz/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 101/XXI/2004 z dnia 28.04.2004 roku w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków

Dział

 

Rozdział

 

&

 

Nazwa

 

Wydatki

 

Zmniejszenia

 

Zwiększenia

 

854

 

 

 

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

403.683,00

 

 

 

 

 

85404

 

 

 

Przedszkola

 

403.683,00

 

 

 

 

 

3020

 

Nagrody i wydatki osobowe nie
zaliczone do wynagrodzenia

 

20.482,00

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenie osobowe
pracowników

 

236.800,00

 

 

 

4040

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

20.751.00

 

 

 

4110

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

52.760,00

 

 

 

4120

 

Składki na fundusz pracy

 

7.590.00

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

14.000,00

 

 

 

4220

 

Zakup środków żywności

 

20.000,00

 

 

 

4260

 

Zakup energii

 

13.000,00

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

4.000,00

 

 

 

4410

 

Podróże służbowe krajowe

 

100,00

 

 

 

4430

 

Różne opłaty i składki

 

500,00

 

 

 

4440

 

Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

 

13.700,00

 

 

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

 

 

403.683,00

 

 

 

80104

 

 

 

Przedszkola

 

 

 

403.683,00

 

 

 

3020

 

Nagrody i wydatki osobowe nie
zaliczone do wynagrodzenia

 

 

 

20.482,00

 

4010

 

Wynagrodzenie osobowe
pracowników

 

 

 

236.800,00

 

4040

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

 

 

20.751,00

 

4110

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

 

 

52.760,00

 

4120

 

Składki na fundusz pracy

 

 

 

7.590,00

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

14.000,00

 

4220

 

Zakup środków żywności

 

 

 

20.000,00

 

4260

 

Zakup energii

 

 

 

13.000,00

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

4.000,00

 

4410

 

Podróże służbowe krajowe

 

 

 

100,00

 

4430

 

Różne opłaty i składki

 

 

 

500,00

 

4440

 

Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

 

 

 

13.700,00

 

RAZEM ZMIANY

 

403.683,00

 

403.683,00

 

 

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/mgr Artur Srokosz/