Uchwała Nr 164/XXVIII/2004

Uchwała Nr 164/XXVIII/2004
Rady Gminy w Janowie

z dnia 14 grudnia 2004 r.
w sprawie : ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ,art. 40, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, póz. 1591 z 2001 r. oraz Dz. U. Nr 23, póz. 220
z 2002r, Dz. U. Nr 62 póz. 558, Dz. U. Nr 113, póz. 984, Dz. U. Nr 253, póz. 1271, Dz. U. Nr 214,
póz. 1806 z 2002r., Dz. U. Nr 80, póz. 717 i Dz. U. Nr 182, póz. 1568), art. 5, art. 6 ust. 9, art. 7 ust.3,
art. 10 ust. 1 i 2, art. 14, art. 15, art. 17, 18 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (t. j. Dz. U. z 2002r. Nr 9, póz. 81 ze zmianą z dnia 30 października 2002r. - Dz. U. Nr 200,
póz 1683), art.1, art.6a ust.4a i ust. 8 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr
94, póz. 431 z 1993r.) - ze zmianą z dnia 10 października 2002r. (Dz. U. Nr 200, póz. 1680) i art. 4
ust, 1,4,5 oraz art. 12 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, póz.
1682), art. 6 ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.
U Nr 96, póz. 874 z 2003r.), art. 4 ust. 1 i art.. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2000r. o ogłoszeniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, póz. 718 z 2000r, Dz. U. Nr
46. póz. 499 z 2001 r., Dz. U. Nr 74, póz. 676 i Nr 113, póz. 984 z 2002r., Dz. U. Nr 65, póz. 595 z
2004 r.) Komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta (M. P. Nr 43, póz. 765 z 2004
r.), Komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna (M. P. Nr 44, póz. 781 z
2004 r.),Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie stawek podatku od
środków transportowych obowiązujących w 2005 r. (M.P. Nr 43, póz. 753 z 2004 r.), Obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek
kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 46, póz. 794 z 2004 r.).

Rada Gminy w Janowie
uchwala:

§1.

1. Ustalić roczne stawki podatku od nieruchomości:

1. Od budynków mieszkalnych lub ich części od 1m 2

     powierzchni użytkowej                                                                         0,48 zł

2. Od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub
leśna oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej od 1 m powierzchni użytkowej w tym:

a) od rzemiosła świadczącego usługi                                                        10,13 zł

b) od rzemiosła wytwórczego                                                                  12,65 zł

c) od działalności handlowej                                                                    16,68 zł

d) od obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym                                     8,37 zł

e) zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie

udzielania świadczeń zdrowotnych                                                            3,61 zł

3. Od pozostałych budynków lub ich części (od powierzchni użytkowej)
w tym:

a) budynki letniskowe                                                                               6,01 zł

b) garaże wolnostojące                                                                             4,77 zł

c) budynki gospodarcze                                                                            3,05 zł

d) pozostałe budynki                                                                                 6,01 zł

w tym:

zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego                                                                6,01 zł

4. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki mieszkalne właścicieli
indywidualnych gospodarstw rolnych.

5. Od budowli wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, linii elektrycznych, przesyłowych i rozdzielczych rurocągów i przewodów sieci rozdzielczej gazów, ciepła, paliwa i wody, od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz pozostałych budowli 2% ich wartości.

6. Od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności

gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna                                                     0,58 zł

7. Pozostałe grunty

a) pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni

wodnych od 1 ha                                                                                     3,52 zł

b) od 1 m2 pozostałych gruntów (nieruchomości)                                       0,11 zł

w tym"

zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego                                                               0,11 zł

§2.

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki i grunty lub ich części przyjęte na własność
Gminy Janów, nie przekazane w posiadanie zależne, zarząd, użytkowanie wieczyste, najem,
dzierżawę oraz będące w posiadaniu bez tytułu prawnego.

2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki i grunty będące we władaniu
Ochotniczych Straży Pożarnych.

3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości wspólnot gruntowych do czasu uregulowania
stanu prawnego.

§3.

Ustala się średnią cenę skupu żyta do celów podatku rolnego w wysokości: 30,05 zł, co powoduje
wysokość podatku z 1 ha przeliczeniowego w kwocie 75,13 zł, a z 1 ha fizycznego 150,25 zł.

§4.

Ustala się średnią cenę sprzedaży drewna do celów naliczania podatku leśnego w wysokości:

120,40zł, co powoduje wysokość podatku z ha fizycznego lasu w kwocie - 26,4880 zł.

§5.

Zarządza się na terenie gminy pobór podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości należnych od
osób fizycznych w drodze inkasa.

Inkasentami są osoby fizyczne - (wykaz inkasentów w załączeniu - załącznik nr 1). Inkasenci
otrzymują prowizję w wysokości 10% od sumy zainkasowanych kwot.

§6.

Ustala się podatek od środków transportu na 2005 rok. Wysokość podatku określa
załącznik nr 3 stanowiący integralną część niniejszej uchwały.

§7.

Ustala się podatek od posiadania psa w kwocie 51,91 zł. Zwalnia się z tego podatku psy będące
własnością właścicieli i posiadaczy nieruchomości

§8.

1. Ustala się wysokość opłaty targowej:

a) przy sprzedaży obnośnej                                                                  3,70 zł

b) z wozu konnego                                                                              4,70 zł

c) z samochodu o ładowności do 1 tony                                             16,00- zł

d) z samochodu o ładowności powyżej 1 tony i ciągnika z przyczepą

artykuły przemysłowe                                                                        20,00 zł
artykuły rolne                                                                                      8,20 zł

e) za zajęcie placu za 1 m2                                                                   4,20 zł

f)  za zajęcie miejsca                                                                          14,00 zł

2. Opłatę targową pobiera się od osób dokonujących sprzedaży

3. Opłatę targową pobiera się niezależnie od innych należności oraz za inne usługi świadczone
przez jednostkę prowadzącą targowisko.

4. Opłatę targową pobiera inkasent - osoba fizyczna wymieniona w załączniku nr 2 wydając
pokwitowanie na dowód pobranej gotówki.

5. Ustala się prowizję w wysokości 10% od zainkasowanych kwot.

§9.

1. Ustala się opłatę miejscową dla miejscowości turystycznych za 1 dobę w wysokości: 1,65 zł.

2. Opłatę miejscową pobiera inkasent wyznaczony przez Wójta Gminy wydając pokwitowanie na
dowód pobranej gotówki.

3. Inkasent otrzymuje prowizję w wysokości 30% od zainkasowanych kwot.

§10.

Ustala się opłatę administracyjną za czynności od których nie pobiera się opłaty skarbowej
w wysokości 199,50 zł. Uiszczenie opłaty następuje przy przyjęciu zlecenia.
Do wykonania na dowód wpłaty lub na konto Urzędu Gminy w Jurajskim Banku Spółdzielczym
w Niegowie Oddział Janów Nr 43 82811040 2005 5000 0228 0001.

§11.

Przepisy powszechne obowiązujące dotyczące wymiaru, poboru i egzekucji zobowiązań podatkowych
mają zastosowanie do wymiaru, poboru i egzekucji podatków i opłat lokalnych ustalonych niniejszą
uchwałą.

§12.

1. Traci moc uchwała Nr 73/XV/03 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 2003 r. z późniejszymi
zmianami.

2. Traci moc uchwała Nr 83/XNI/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od środków
transportu.

§13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§14.

1. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

Do Uchwały Nr 164/XXVIII/2004

Rady Gminy w Janowie

z dnia 14 grudnia 2004 r.

 

WYKAZ INKASENTÓW PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI,

ROLNEGO l LEŚNEGO.

lp.

Miejscowość

Imię i Nazwisko

1.

Apolonka 2

Marianna Grzegorczyk

2.

Bystrzanowice 61

Krzysztof Gałązka

3.

Bystrzanowice Dwór,

ul. Parkowa 2

Zofia Szczepanek

4.

Czepurka 39

Janusz Dusiel

5.

Góry Gorzkowskie 16

Adam Napora

6.

Hucisko 6

Józef Kurek

7.

Janów, ul. Zurawska 19

Piotr Mendakiewicz

8.

Lgoczanka 13

Józef Nieroba

9.

Lusławice 33

Alina Piskulak

10.

Lipnik 11

Tomasz Pyrkosz

11.

Okrąglik 23

Barbara Tomza

12.

Pabianice 38

Rafał Tomza

13.

Ponik, ul. Kielecka 2

Stefan Bulski

14.

Piasek, ul. Zurawska

Artur Żyła

15.

Smiertny Dąb 21

Piotr Radosz

16.

Skowronów 30

Władysław Majdała

17.

Siedlec, ul. Szkolna 7

Henryk Rokosz

18.

Sokole Pole 6

Marianna Kowacka

19.

Teodorów 3

Janina Jadczyk

20.

Zagórze 13

Krystyna SIęzak

21.

ZłotyPotok, ul. Kościuszki 38

Mieczysław Gałązka

22.

Żuraw 118

Wanda Bielas

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/

 

Załącznik Nr 2

Do Uchwały Nr 164/XXVIII/2004

Rady Gminy w Janowie

z dnia 14 grudnia 2004 r.

 INKASENT OPŁATY TARGOWEJ

Opłatę targową pobiera inkasent Pan Kaziemierz Kuta

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/

 

 

Załącznik nr 3

Do Uchwały Nr 164/XXV111/2004
Rady Gminy w Janowie
z dnia 14 grudnia 2004r.

Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2005:

 

l. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej :

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton

 

 

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

 

Od 3,5 do 5,5
włącznie

 

Powyżej 5,5 do 9
włącznie

 

Powyżej 9 i mniej niż

12

 

Stawka podatku w złotych

 

-samochody
posiadające
katalizatory spali lub
instalację gazową

 

526

 

846

 

949

 

-nie posiadające
katalizatora spali lub
instalacji gazowej
wyprodukowane po
roku 1990

 

577

 

898

 

990

 

- nie posiadające
katalizatora spalin lub
instalacji gazowej
wyprodukowane w
roku 1990 i wcześniej

 

629

 

949

 

1042

 

b) równej lub wyżej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

 

2 osie

 

Nie mniej niż

 

Mniej niż

 

Zawieszenie osi
pneumatyczne lub
równoważne

 

Inne systemy
Zawieszenia osi

 

Stawka podatku w złotych

 

12

 

15

 

1.020

 

1.220

 

15

 

-

 

1.090

 

1.251,81

 

 

 

3 osie

 

Stawka podatku

 

12

 

19

 

1.275

 

1.380

 

19

 

23

 

1.480

 

1.580

 

23

 

-

 

1.680

 

1.785

 

 

 

4 osie — i więcej

 

Stawka podatku

 

 

 

 

 

12

 

27

 

1.886

 

1.990

 

27

 

29

 

2.090

 

2.190

 

29

 

-

 

2.190

 

2.452,80

 

 

2. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

a) Od 3,5 tony i poniżej 12 ton

 

 

Ciągniki wyprodukowane

 

W 1990 roku i wcześniej

 

Po 1990

 

Stawka podatku w złotych

 

- ciągniki o dopuszczalnej
masie całkowitej do 7 ton
włącznie

 

1.372

 

1.259

 

- ciągniki o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 7
ton i poniżej 12 ton

 

1.475

 

1.362

 

b) równej lub wyżej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

 

2 osie

 

Nie mniej niż

 

Mniej niż

 

Zawieszenie osi
pneumatyczne lub
podobne

 

Inne system
zawieszenia osi

 

Stawka podatku w złotych

 

12

 

25

 

1.428

 

1.530

 

25

 

31

 

1.530

 

1.630

 

31

 

36

 

1.700

 

1.937.76

 

 

 

 

 

3 osie

 

Stawka podatku w złotych

 

12

 

37

 

1.650

 

1.750

 

37

 

40

 

1.938

 

2.040

 

40

 

44 i więcej

 

2.234

 

2.548,65

 

3. Przyczepy i naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton , z wyjątkiem związanym z dziedziną rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego :

- przyczepy lub naczepy wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej 495.- zł

- przyczepy lub naczepy wyprodukowane po roku 1995           443.- zł

4. Przyczepy i naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton , z wyjątkiem związanym z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

a) do 36 ton włącznie

Dopuszczalna masa całkowita
\v tonach

 

l oś

 

Nie mniej niż

 

Mniej niż

 

Zawieszenie osi
pneumatyczne lub podobne

 

Inne systemy zawieszenia osi

 

Stawka podatku w zł

 

12

 

25

 

1.120

 

1.220

 

25

 

-

 

1.170

 

1.270

 

 

 

2 osie

 

Stawka ].

 

podatku w zł

 

12

 

28

 

1.275

 

1.330

 

28

 

33

 

1.326

 

1.380

 

33

 

38

 

1.380

 

1.430

 

38

 

-

 

1.480

 

1.700

 

b) powyżej 36 ton

Dopuszczalna masa całkowita
w tonach

 

4-3 osie

 

Nie mniej niż

 

Mniej niż

 

Zawieszenie osi
pneumatyczne lub podobne

 

Inne systemy zawieszenia osi

 

Stawka podatku w zł

 

12

 

38

 

1.400

 

1.440

 

38

 

-

 

1.630

 

1.730

 

5. Autobusy

 

 

Mniej niż 30 miejsc
Siedzących

 

Równej lub więcej niż 30
miejsc siedzących

 

Stawka podatku w złotych

 

- Wyprodukowanych w roku
1995 i wcześniej

 

863

 

1.104

 

- Wyprodukowano po roku
1995

 

810

 

1.053

 

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/