główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 140/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów

UCHWAŁA NR 140/XXIII/16
RADY GMINY JANÓW
z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów

Na podstawie art. 48 ust. 5 i ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.618), §7 pkt 6 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów z dnia 24 listopada 2015 r. oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446),

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Ustala się liczbę przedstawicieli wybranych przez Radę Gminy Janów do składu Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów na 7 osób.

§ 2.

Powołuje się Radę Społeczną działającą przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów w następującym składzie:
1. Przewodnicząca Rady Społecznej - Joanna Ścigaj
2. Członkowie:
a) Przedstawiciel Wojewody Śląskiego- Ewa Piekarska
b) Przedstawiciele wybrani przez Radę Gminy Janów:

- Alina Kaczmarek
- Artur Słabosz
- Henryk Srokosz
- Wanda Bielas
- Stefan Zatoński

§ 3.

Zwołuje się pierwsze posiedzenie Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów w dniu 10 października 2016 r.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 5.

Tracą moc uchwały: - Nr 144/XXII/12 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów. - Nr 15/IV/15 z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 144/XXII/12 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów. - Nr 37/VII/15 Rady Gminy w Janowie z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 144/XXII/12 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński

 

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 148/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przystąpienia Gminy Janów do Stowarzyszenia do spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego
Uchwała Nr 147/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok
Uchwała Nr 146/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok
Uchwała Nr 145/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mstów na realizację zadnia pn. ?Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej Kobyłczyce ? Zagórze na odcinku od drogi gminnej Nr
Uchwała Nr 144/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w Janowie
Uchwała Nr 143/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia aneksu do regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Janów
Uchwała Nr 142/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla gminy Janów na lata 2016-2023
Uchwała nr 141/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Uchwała Nr 140/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów
Uchwała Nr 139/XXIII/16 Rady Gminy Janów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Janowie