główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 94/XX/2004

Uchwała nr 94/XX/2004
Rady Gminy w Janowie
z dnia 15 kwietnia 2004 roku

w sprawie: delegowania przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji
konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie

Na podstawie art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r- o samorządzie gminnym
(tekst jednolity : Dz.U. 2001 r Nr. 142, póz 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 36 a ust.5
punkt la ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 roku nr 67 póz.
329 z późn. zmianami)

Uchwala się co następuje:

§ 1

Deleguje się do pracy w Komisji Konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydatów na
stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie, przedstawicieli organu prowadzącego
w osobach :

1. Pan Artur Srokosz - Przewodniczący Rady Gminy w Janowie

2. Pani Alina Kaczmarek - Radna Gminy Janów

3. Pan Stefan Zatoński - Radny Gminy Janów

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/mgr Artur Srokosz/