główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 138/XXII/16 Rady Gminy Janów z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR 138/XXII/16
RADY GMINY JANÓW
z dnia 2 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 885) oraz Uchwały Nr 107/XVI/16 Rady Gminy Janów z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy na 2016 rok

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 2 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 2 000,zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Uchyla się treść Załącznika Nr 8 do Uchwały Nr 107/XVI/16 Rady Gminy Janów z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy na 2016 rok i nadaje mu się treść jak załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/Stefan Zatoński