główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 137/XXII/16 Rady Gminy Janów z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Śląskiego

UCHWAŁA NR 137/XXII/16
RADY GMINY JANÓW
z dnia 2 sierpnia 2016 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Śląskiego

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 poz. 446) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5) i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku Nr 885, z późn. zm.)

Rada Gminy Janów uchwala, co następuje:

§ 1.

Postanawia się udzielić pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) przeznaczonej na pokrycie części kosztów związanych z realizacją zadania pn. „Ochrona starodrzewu i wybranych pomników przyrody na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/Stefan Zatoński