Uchwała Nr 90/XIX/2004

Uchwała Nr 90/XIX/2004
Rady gminy w Janowie
z dnia 30 marca 2004 roku

 

W sprawie : zasad ustalania wynagrodzenia Wójta Gminy

Na podstawie art.4 pkt.l oraz art.20 ust.li2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku
o pracownikach samorządowych ( Dz.U.z 2001r.Nr.l42.poz 1593 z późn.zm.)
oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie zasad
wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych
w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich
( Dz.U.Nr.33 poz.264 oraz z 2004 r Nr. 47, poz.448.)

Rada Gminy uchwala :

§1-


Ustala się miesięczną stawkę wynagrodzenia:

-stawka wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 3.360,-zł

-stawka dodatku funkcyjnego w kwocie    l .050,- zł

-stawka dodatku specjalnego w wysokości 20% łącznie wynagrodzenia

zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie       882,-zł

-dodatek za wysługę lat w wysokości 20 % od wynagrodzenia zasadniczego

w kwocie     672,-zł

 

§2

 

Traci moc Uchwała Nr. 15/IY/02 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 grudnia 2002
roku w sprawie zasad ustalania wynagrodzenia Wójta Gminy.

 

§3.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

 

§4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od l stycznia 2004 r.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

  /mgr Artur Srokosz/