główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 89/XIX/2004 w sprawie określenia wysokości diety za udział w pracach Rady Gminy i jej organów oraz zwrotu kosztów podróży służbowej

Uchwała Nr 89/XIX/2004

Rady Gminy w Janowie

z dnia 30 marca 2004

 

 

w sprawie :  określenia wysokości  diety za udział w pracach Rady Gminy

i jej organów oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.

 

 

Na podstawie art. 25 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

( Dz. U. Nr.142 z 2001 r, poz. 1591 z późniejszymi zmianami )

 

Rada Gminy uchwala:

 

§ 1

 

1.Radnym Gminy Janów przysługuje  dieta.

2.Wysokość  diety  ustala się na poziomie 21% minimalnego wynagrodzenia - za udział   w sesjach Rady Gminy i pracach Komisji Rady Gminy .

 

§ 2

 

Wysokość zryczałtowanej miesięcznej diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy ustala się na poziomie 61 % minimalnego wynagrodzenia

 

§ 3

Zwrot kosztów podróży służbowych przysługuje Radnemu , delegowanemu przez Radę Gminy, na ogólnie przyjętych zasadach.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy oraz Wójtowi Gminy.

 

§ 5

 

Traci moc uchwała Nr. 30/VII/2003 Rady Gminy w Janowie z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie określenia wysokości diet za udział w pracach Rady Gminy i jej organów oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.

 

 § 7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

 

  /mgr Artur Srokosz/