główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 134/XX/16 w sprawie upoważnienia kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

UCHWAŁA NR 134/XX/16
RADY GMINY JANÓW
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie upoważnienia kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 446) oraz art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z późn. zm.),

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Upoważnić Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym osobom określonym w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty, zamieszkałym na terenie gminy Janów.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Janów

/-/ Stefan Zatoński