główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 88/XVIII/2004 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 73/XV/03 rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2004 rok

Uchwała Nr 88/XVIII/2004
Rady Gminy w Janowie
z dnia  1 marca    2004 r
.

 

w sprawie :  zmiany    Uchwały Nr.73/XV/03 Rady  Gminy  w  Janowie  z  dnia  9  grudnia  2003 r. w sprawie  ustalenia  podatków  i  opłat   lokalnych na 2004 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ,art. 40, art. 41 ust.1 i  art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. oraz Dz. U. Nr 23, poz. 220 z 2002r., Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 253, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806 z 2002r., Dz. U. Nr 80, poz. 717 i Dz. U. Nr 182, poz. 1568), art. 5, art. 6 ust. 9, art. 7 ust.3, art.14, art. 17, 18 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 81 ze zmianą z dnia 30 października 2002r. – Dz. U. Nr 200, poz. 1683), art.1, art.6a ust.4a i ust. 8 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 94, poz. 431 z 1993r. – ze zmianą z dnia 10 października 2002r. (Dz. U. Nr 200, poz. 1680) i art. 4 ust. 1,4,5 oraz art. 12 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682), art. 6 ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96,     poz. 874 z 2003r.), art. 4 ust. 1 i art.. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z 2000r., Dz. U. Nr 46, poz. 499 z 2001r., Dz. U. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984 z 2002r., Dz. U. Nr 65, poz. 595 z 2003r.) Komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta (M. P. Nr 49, poz. 771 z 2003r.), Komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna (M. P. Nr 50, poz. 787  z 2003r.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 października 2003r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 51, poz. 804 z 2003 r.).

 

Rada Gminy w Janowie

uchwala:

 

§  1

 

W załączniku  Nr 1 – wykaz inkasentów podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,               Uchwały Nr.73/XV/03 Rady  Gminy  w  Janowie    z  dnia  9  grudnia  2003 r. w sprawie  ustalenia  podatków  i  opłat   lokalnych na 2004 rok   , lp nr.13 otrzymuje brzmienie :  „ lp.13. Ponik  ul. Kielecka  3  Stefan Bulski  .”          

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

 

 

Przewodniczący Rady
     Gminy Janów

/mgr Artur Srokosz/