główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 131/XX/16 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej

UCHWAŁA NR 131/XX/16
RADY GMINY JANÓW
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2016, poz. 446) oraz art. 16a ustawy z dnia 12 maja 2004 o pomocy społecznej (t.j. Dz.U z 2015, poz. 163 ze zm.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Przyjmuje się ocenę zasobów pomocy społecznej przygotowaną w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej stanowiącej załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Janów

/-/ Stefan Zatoński