główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 130/XX/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

UCHWAŁA NR 130/XX/16
RADY GMINY JANÓW
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016., poz. 446) w związku z art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 617 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ) (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 716 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 374 z późniejszymi zmianami) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 613 z późniejszymi zmianami):

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

W uchwale Nr 22/VI/15 Rady Gminy Janów z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego, poz. 1349) § 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Na inkasenta wyznacza się Renatę Fikier na terenie sołectwa Czepurka”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Gminy Janów

/-/ Stefan Zatoński