główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 101/XIV/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: rozpatrzenia uwag do projektu planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ul. Żurawskiej - ?Zaborce II?

UCHWAŁA NR 101/XIV/15
RADY GMINY JANÓW
z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: rozpatrzenia uwag do projektu planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ul. Żurawskiej - „Zaborce II”

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm.)

Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Po zapoznaniu się z uwagami mieszkańców do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w Janowie przy ul. Żurawskiej - „Zaborce II”: 1. uwzględnić niżej wymienione uwagi dotyczące:
1) przywrócenia wariantu planu wybranego przez mieszkańców w maju i czerwcu 2012r przewidującego drogę od zachodu zaraz za zakładem produkcyjnym i działkami o długości 50m;
2) przedłużenia KD-X do istniejącej drogi w północno-wschodniej części obszaru objętego planem;
3) wyłączenia terenu działki nr ewid. 695 z terenu przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową i utworzenia na tej działce strefy ochrony konserwatorskiej i zieleni urządzonej;
4) zmiany realizacji projektowanych dróg KD-D w ten sposób, aby nie stanowiły przedłużenia z istniejącym układem dróg publicznych, będącym elementem zewnętrznego układu komunikacyjnego na osiedlu Zaborce I;
5) wyeksponowania w szczególny sposób w projekcie (pomijając MN) cmentarzysko choleryków na działce gminnej 695;
6) przesunięcia drogi 12 KD-D (będącej przedłużeniem ulicy Irysowej) w kierunku zachodnim, wyprowadzając ją za zakład;
7) od strony południowej zakładu utworzenie terenu KD-D w kierunku zachodnim do przesuniętego terenu 12 KD-D (przedłużenie ulicy Irysowej) wzdłuż granicy obecnego zakładu; pozostawienie odcinka drogi zlokalizowanego poza granicami obszaru objętego projektem, jako pasa ochronnego bądź jako miejscowego poszerzenia do 15m, tak jak w przypadku drogi 2 KD-L, wykreślenie § 18 ust. 2 projektu uchwały;

2. nie uwzględnić niżej wymienionych uwag dotyczących:
1) zmniejszenia powierzchni budynków (np. mieszkalnych i usługowych) w terenach MN do max. 200 m2;
2) zmniejszenia maksymalnej powierzchni sprzedaży obiektów handlowych do 300 m2;
3) wyszczególnienia „jezdni, chodników i urządzeń infrastruktury technicznej” obok „obiektów budowlanych”;
4) zmniejszenia powierzchni działki w terenie U do max. 2,2000 ha;
5) wykreślenia treści „z wyłączeniem elementów z betonowych prefabrykatów” z ustaleń dotyczących ogrodzenia frontu działki;
6) umieszczenia na rysunku planu projektowanej obwodnicy, zgodnie ze studium;
7) zlikwidowania drogi KD-D na kierunku wsch.-zach. w północnej części obszaru, przedłużenie drogi KD-D (równoległej do ul. Żurawskiej) do szlaku KD-X;
8) doprecyzowania projektu uchwały, tak aby nie trzeba było szukać między paragrafami i punktami;
9) zmiany odcinka ciągu pieszo-jezdnego KD-X, przylegającego do zachodniej granicy obszaru objętego projektem – od projektowanej drogi 1 KD-L do północnej granicy tego obszaru, na drogę publiczną lokalną, która zajmie również część terenu 14 MN i będzie stanowiła przedłużenie projektowanej drogi 1 KD-L w kierunku północnym;
10) zmniejszenia obszaru potencjalnego występowania stanowisk archeologicznych i reliktów historycznych, obejmujących fragment terenu 1 MN (od strony północnej) do zakresu obszaru z poprzedniego wyłożenia projektu do publicznego wglądu;
11) przeniesienia terenu ZU z terenu 9 MN na teren 12 MN;
12) likwidacji istniejącej drogi publicznej na terenie 1 MN, likwidacji odcinka drogi 3 KD-D łączącej KD-X z drogą 1 KD-D, przedłużenia pasa KD-X do drogi 2 KD-L, przedłużenia drogi 2 KD-D do pasa KD-X;
13) obniżenia stawki opłaty planistycznej dla terenów 1-15 MN z 20% do stawki minimalnej, ustalonej przez Wójta i Radę Gminy;
14) umieszczenia na rysunku planu projektowanej obwodnicy, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów, uchwalonym w 2003 r. oraz planem miejscowym, uchwalonym w 2005 r.;
15) zakreślenia obszaru potencjalnego występowania stanowisk archeologicznych i reliktów historycznych zgodnie ze studium z 2003 r. oraz planem miejscowym z 2005 r.;
16) przeniesienia terenu ZU z terenu 9 MN na teren 4 MN;
17) określenia miejsca lokalizacji terenu U o wielkości 2 ha;
18) likwidacji odcinka drogi 3 KD-D na kierunku wsch.-zach. na północy obszaru objętego projektem, przedłużenia drogi 2 KD-D do pasa KD-X;
19) przedłużenia ciągu pieszo-jezdnego KD-X do drogi publicznej 2 KD-L;
20) wyrównania długości czterech rzędów działek, przesunięcie terenu 9 KD-D i 4 KD-D oraz 8 KD-D i 5 KD-D w kierunku wschodnim – do terenu 10 KD-D i 3 KD-D, dostosowując długość działek do długości działek przy ciągu KD- X;
21) przesunięcia terenu 1 KD-L (kierunek wsch.-zach.) w kierunku północnym na długości obecnego zakładu, tj. ok. 150 m.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński

 


Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 102/XIV/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Janów oraz warunków i zasad korzystania z nich
Uchwała Nr 101/XIV/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: rozpatrzenia uwag do projektu planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ul. Żurawskiej - ?Zaborce II?
Uchwała Nr 100/XIV/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie młodzieżowej rady gminy oraz nadaniu jej statutu
Uchwała Nr 99/XIV/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Uchwała Nr 98/XIV/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie obciążenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Janów, służebnością przesyłu energii elektrycznej na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. Kraków ul. Jasnogórska 11 31
Uchwała Nr 97/XIV/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Uchwała Nr 96/XIV/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
Uchwała Nr 95/XIV/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
Uchwała Nr 94/XIV/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Janów nr 84/XIII/15 z dnia 24 listopada 2015r w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego
Uchwała Nr 93/XIV/15 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Janów nr 85/XIII/15 z dnia 24 listopada 2015r w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2016 rok