główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 86/XIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR 86/XIII/15
RADY GMINY JANÓW
z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)

Rada Gminy Janów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W § 1 uchwały Nr 79/XII/15 Rady Gminy Janów z dnia 20 października 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, oraz po słowie „załącznik” dodaje się „ nr 1”.
2. W § 1 dodać ust 2 w brzmieniu „ określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej w formie elektronicznej, stanowiący załącznik nr 2” w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały

3. W § 2 ust 1 po słowie „ www.epuap.gov.pl ” dodaje się „ oraz za pośrednictwem Systemu Elektronicznego Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP, dostępnej pod adresem www.sekap.pl .” 4. W § 2 ust.2 słowo „w ust.1” zastąpić „ w ust.2”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów

§ 3.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/ Stefan Zatoński

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 92/XIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
Uchwała Nr 91/XIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
Uchwała Nr 90/XIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
Uchwała Nr 89/XIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Janów do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą Drużyna Powiatu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Uchwała Nr 88/XIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zaopiniowania zweryfikowanej Propozycji planu Aglomeracji Janów
Uchwała Nr 87/XIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów
Uchwała Nr 86/XIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr 85/XIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2016 rok
Uchwała Nr 84/XIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego
Uchwała Nr 83/XIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Uchwała Nr 82/XIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2016 rok