główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 59/X/15 Rady Gminy Janów z dnia 2 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok

  UCHWAŁA NR 59/X/15
  RADY GMINY JANÓW
z dnia 2 września 2015 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 885) oraz Uchwały Nr 12/IV/15 Rady Gminy Janów z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy na 2015 rok

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę 1 000 877,55 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę 1 000 877,55 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Janów
/-/Stefan Zatoński