główna zawartość
artykuł nr 1

REJESTR UCHWAŁ IV KADENCJI RADY GMINY w JANOWIE - ROK 2004

Uchwała Nr 173/XXIX/2004 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 164/XXVIII/2004 rady Gminy w Janowie z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2005 r.

 Uchwała Nr 172/XXIX/2004 w sprawie: zasad usytuowania na terenie gminy Janów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 Uchwała Nr 171/XXIX/2004 w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dgróg gminnych

 Uchwała Nr 170/XXIX/2004 w sprawie: przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowie

 Uchwała Nr 169/XXIX/2004 w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 r.

 Uchwała Nr 168/XXIX/2004 w sprawie: wprowadzenia do budżetu gminy dodatkowych środków.

 Uchwała Nr 167/XXIX/2004 w sprawie: zaciągniecia kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 1.170.000,00 zł.

 Uchwała Nr 166/XXIX/2004 w sprawie: zmiany planu dochodów i przychodów w budzecie gminy na 2004 r.

Uchwała Nr 165/XXVIII/2004 w sprawie określenia wzoru formularzy i deklaracji podatkowych

 Uchwała Nr 164/XXVIII/2004 w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2005 r.

 Uchwała nr 163/XXVIII/2004 w sprawie zmiany dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 r.

 Uchwała Nr 162/XXVIII/2004 w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej

Uchwała Nr 161/XXVII/2004 w sprawie: zaciagnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie 283.142,00 zł

 Uchwała Nr 160/XXVII/2004 w sprawie: zmiany uchwały o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w kwocie 1 308 216,78 zł

 Uchwała Nr 159/XXVII/2004 w sprawie: wprowadzenia do budżetu gminy pożyczki w kwocie 283 142,00 zł.

 Uchwała Nr 158/XXVII/2004 w sprawie: zmiany planu wydatków i przychodów w budżecie gminy na 2004 r.

 Uchwała Nr 157/XXVII/2004 w sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Janów

 Uchwała Nr 156/XXVII/2004 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanych położonych we wsi i gminie Janów

 Uchwała Nr 155/XXVII/2004 w sprawie: oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste i nieodpłatne przeniesienia własnosci znajdujących sie na nich budynkach

 Uchwała Nr 154/XXVII/2004 w sprawie: zamiany nieruchomości położonych we wsi Żuraw, gm. Janów.

 Uchwała Nr 153/XXVII/2004 w sprawie: podjęcia deklaracji przez Radę Gminy Janów o przeznaczeniu środków finansowych w 2005 roku na realizacje partnerskiego porozumienia realizowanego w ramach Pilotażowego Programu LEADER+, schemat 1.

 Uchwała Nr 152/XXVII/2004 w sprawie: zmiany uchwały Nr 114/XIX/00 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2000 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów.

 Uchwała Nr 151/XXVII/2004 w sprawie: zmiany uchwały Nr 142/XXVI/04 Rady Gminy z dnia 24 września 2004 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siedlec w gminie Janów

 Uchwała Nr 150/XXVII/2004 w sprawie: zmiany uchwąły Nr 141/XXVI/04 Rady Gminy w Janowie z dnia 24 września 2004 roku w sprawie nadania nazwy działce gminnej nr 502/4 w miejscowości Piasek w gminie Janów

 Uchwała Nr 149/XXVII/2004 w sprawie: zmiany klasyfikacji budżetowej.

 Uchwała Nr 148/XXVII/2004 w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 r.

 Uchwała Nr 147/XXVII/2004 w sprawie: zwiększenia planu dochodów i rozchodów w budżecie gminy na 2004 r.

 Uchwała Nr 146/XXVII/2004 w sprawie: powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy w Janowie

Uchwała Nr 145/XXVI/2004 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie 241.783,11 zł

 Uchwała Nr 144/XXVI/2004 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 107/XXIII/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.550.000.00 zł

 Uchwała Nr 143/XXVI/2004 w sprawie: przeznaczenia do sprzedazy działek w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

 Uchwała Nr 142/XXVI/2004 w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Siedlec w gminie Janów

 Uchwała Nr 141/XXVI/2004 w sprawie: nadania nazwy działce gminnej nr 502/4 w miejscowości Piasek w gminie Janów

 Uchwała Nr 140/XXVI/2004 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2003 rok.

 Uchwała Nr 139/XXVI/2004 w sprawie: zwolnienia z opłaty stałej wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

 Uchwała Nr 138/XXVI/2004 w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 rok.

 Uchwała Nr 137/XXVI/2004 w sprawie: zmiany klasyfikacji budżetowej

 Uchwała Nr 136/XXVI/2004 w sprawie: wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Janów

Uchwała Nr 135/XXV/2004 w sprawie: przyjęcia "Planu Rozwoju Lokalnego dla gminy Janów na lata 2004 - 2006"

 Uchwała Nr 134/XXV/2004 w sprawie: zatwierdzenia regulaminu pola namiotowego i parkingu

 Uchwała Nr 133/XXV/2004 w sprawie: powierzenia Wójtowi Gminy Janów uprawnienia do ustalania wysokości opłat za korzystania z pola biwakowegoi parkingu

 Uchwała Nr 132/XXV/2004 w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 114/XXII/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia regulaminu oraz opłat za korzystanie z pola biwakowego i parkingu

 Uchwała Nr 131/XXV/2004 w sprawie: uchylenia Uchwały nr 192/XXXIV/97 Rady Gminy w Janowie z dnia 17 listopada 1997 roku w sprawie ustaleniagodzin sprzedaży napojów alkoholowych dla placówek handlu detalicznego, zakładów oraz placówek gastronomicznych znaj

 Uchwała Nr 130/XXV/2004 w sprawie: uchylenia Uchwły Nr 110/XXIII Rady Gminy w Janowie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia godzin sprzedazy napojów alkoholowych dla placówek handlu detalicznego, zakładów oraz placówek gastronomicznych znajdując

 Uchwała Nr 129/XXV/2004 w sprawie: zmiany uchwały Nr 95/XX/2004 rady Gminy w Janowie z dnia 15 kwietnia 2004 roku w sprawie delegowania przedstawicieli do składu komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko kieronika Szkolnego

 Uchwała Nr 128/XXV/2004 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu oraz upoważnienia Wójta Gminy Janów do przeprowadzenia postępowania konkursowego.

 Uchwała Nr 127/XXV/2004 w sprawie: zmiany klasyfikacji budżetowej

 Uchwała Nr 126/XXV/2004 w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 rok.

 Uchwała Nr 125/XXIV/2004 w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie

 Uchwała Nr 124/XXIV/2004 w sprawie: utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu

 Uchwała Nr 123/XXIV/2004 w sprawie: zmiany uchwały Nr 114/XIX/00 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2000 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów

 Uchwała Nr 122/XXIV/2004 w sprawie: powołania zastępcy kieownika Urzędu Stanu Cywilnego

 Uchwała Nr 121/XXIV/2004 w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowie

 Uchwała Nr 120/XXIV/2004 w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

 Uchwała Nr 119/XXIV/2004 w sprawie:przyjęcia rezygnacji z funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy oraz z pracy w Komisji

 Uchwała Nr 118/XXIV/2004 w sprawie:delegowania przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie

 Uchwała Nr 117/XXIV/2004 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie oraz upoważnienia Wójta Gminy Janów do Przeprowadzenia postępowania konkursowego

 Uchwała Nr 116/XXIV/2004 w sprawie: zmiany uchwały Nr 65/XIV/03 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gmny Janów

Uchwała Nr 115/XXIII/2004 w sprawie: zmiany klasyfikacji budżetowej

 Uchwała Nr 114/XXIII/2004 w sprawie: ustalenia regulaminu za korzystanie z pola biwakowego i parkingu

 Uchwała Nr 113/XXIII/2004 w sprawie: odpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej /drogi/ położonej we wsi i gm. Janów

 Uchwała Nr 112/XXIII/2004 w sprawie: zmiana uchwały NRr. 8/III/02 Rady Gminy w Janowie z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie powołania składów liczbowych i osobowych komisji rady gminy w Janowie

 Uchwała Nr 111/XXIII/2004 w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy w Janowie z dnia 30 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janów.

 Uchwała Nr 110/XXIII/2004 w sprawie: ustalenia godzin sprzedazy napojów alkoholowych dla placówek handlu detalicznego, zakładów oraz placówek gastronomicznych znajdujących się na terenie gminy Janów

 Uchwała Nr 109/XXIII/2004 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 92/XIX/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

 Uchwała Nr 108/XXIII/2004 w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 rok.

 Uchwała Nr 107/XXIII/2004 w sprawie: zaciagnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1 550 000,00 zł

 Uchwała Nr 106/XXIII/2004 w sprawie: wprowadzenia do budżetu gminy kredytu w kwocie 450 000,00

 Uchwała Nr 105/XXIII/2004 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Janowie

 Uchwała Nr 104/XXIII/2004 w sprawie: odwołania Przewodniczącego Rady Gminy w Janowie

 Uchwała Nr 103/XXII/2004 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 r

Uchwała Nr 102/XXI/2004 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 rok.

 Uchwała Nr 101/XXI/2004 w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej

 Uchwała Nr 100/XXI/2004 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek w drodze przetargu nieograniczonego

 Uchwała Nr 99/XXI/2004 w sprawie nadania nazwy drodze gminnej nr 501 w miejscowości Janów w gminie Janów

 Uchwała Nr 98/XXI/2004 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminnego za rok 2003 oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2003 rok.

Uchwała Nr 97/XX/2004 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 r.

 Uchwała Nr 96/XX/2004 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok

 Uchwała Nr 95/XX/2004 w sprawie delegowania przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko kierownika Szkolnego Schroniska Młodzieżoweg

 Uchwała nr 94/XX/2004 w sprawie delegowania przedstawicieli organu prowadzącego do skłądu komisji konkursowej powołanej w celu wyłonieia kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie

Uchwała Nr 93/XIX/2004 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2004 rok.

 Uchwała Nr 92/XIX/2004 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

 Uchwała Nr 91/XIX/2004 w sprawie: ustalenia wysokości diet Sołtysom z terenu gminy Janów

 Uchwała Nr 90/XIX/2004 w sprawie: zasad wynagrodzenia Wójta Gminy

 Uchwała Nr 89/XIX/2004 w sprawie: określenie wysokości dieet za udział w pracach Rady Gminy i jej organów oraz zwrotu kosztów podróży służbowej

Uchwała Nr 85/XVII/2004 w sprawie: zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum

 Uchwała Nr 84/XVII/04 z 22.01.2004 r.w sprawie : upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu