główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 3/III/14 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Janów

UCHWAŁA NR 3/III/14
RADY GMINY JANÓW
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Janów

Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.).


Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Powołuje się następujące stałe komisje Rady Gminy Janów:
1. Komisję Gospodarczą, działającą w zakresie spraw: 

a) gospodarki przestrzennej i architektury,
b) gospodarki terenami komunalnymi,
c) utrzymania i rozbudowy urządzeń komunalnych,
d) usług komunalnych,
e) utrzymania dróg,
f) rolnictwa i leśnictwa,
g) ochrony i kształtowania środowiska naturalnego,
h) gospodarki wodnej i ściekowej,
i) planowania gospodarczego
w składzie:
1) Grzesiak Andrzej
2) Lamch Jan
3) Ossyra Dawid
4) Słabosz Artur
5) Srokosz Henryk
6) Szczepanek Krzysztof
7) Szecówka Tomasz
8) Tomzik Anna
9) Ucieklak Adam

2. Komisję Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki działającą w zakresie spraw:
a) funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych,
b) upowszechniania kultury
c) ochrony zabytków i innych dóbr kultury
d) inicjowania i rozwijania aktywności społecznej mieszkańców,
e) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
f) rozwoju turystyczno-rekreacyjnego
w składzie:
1) Gazda Przemysław
2) Grzesiak Andrzej
3) Kaczmarek Alina
4) Kawecki Józef
5) Ossyra Dawid
6) Srokosz Henryk
7) Szczepanek Krzysztof
8) Szmagier Dorota
9) Ucieklak Adam

3. Komisję Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego, działającą w zakresie spraw:   a) działalności placówek służby zdrowia i opieki społecznej,
b) kreowania samorządowej polityki prorodzinnej,
c) wykorzystania środków na pomoc społeczną,
d) przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej,
e) porządku i bezpieczeństwa publicznego,
f) ochrony przeciwpożarowej i współdziałania z Ochotniczymi Strażami Pożarniczymi,
w składzie:
1) Bielas Wanda
2) Kaczmarek Alina
3) Kawecki Józef
4) Szczepanek Krzysztof
5) Szmagier Dorota
6) Tomzik Anna
7) Ucieklak Adam

4. Komisję Budżetu i Finansów, działającą w zakresie spraw:
a) budżetu Gminy,
b) planowania finansowego,
c) finansów Gminy
w składzie:
1) Gazda Przemysław
2) Słabosz Artur
3) Srokosz Henryk
4) Szecówka Tomasz
5) Tomzik Anna

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Janów

/-/ Stefan Zatoński