główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 300/L/14 w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego.

UCHWAŁA NR 300/L/14
RADY GMINY JANÓW
z dnia 4 listopada 2014 r.

w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.) oraz art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle oraz grunty:

1) służące do wykonywania zadań statutowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej;
2) służące do wykonywania zadań statutowych z zakresu upowszechniania kultury, w szczególności:
a) na działalność biblioteczną;
b) na potrzeby wystaw i galerii;
c) na działalność związaną z upowszechnianiem działalności artystycznej, kulturalnej oraz promocją Gminy Janów, z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej;
3) służące do wykonywania zadań statutowych w zakresie rekreacji, kultury fizycznej i sportu z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej;
4) publiczne place zabaw;
5) wykorzystywane na cele związane z realizacją zadań własnych Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków.

§ 2.

Zwalnia się z podatku rolnego grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr 230/XXXVII/13 Rady Gminy Janów z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

Małgorzata Grzywna