główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 287/XLIX/14 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2015.

UCHWAŁA NR 287/XLIX/14
RADY GMINY JANÓW
z dnia 14 października 2014 r.

w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2015

Na podstawie art. 5a ust 2. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 poz. 1118).

Rada Gminy Janów uchwala :

§ 1.

Przyjąć Roczny Program Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2015, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

/-/ Małgorzata Grzywna