główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 272/XLV/14 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

UCHWAŁA NR 272/XLV/14
RADY GMINY JANÓW
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 885) oraz Uchwały Nr 241/XXXIX/13 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy na 2014 rok

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Zmniejsza się plan przychodów z tytułu wolnych środków, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 25 454,05 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 25 454,05 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Uchyla się treść załącznika Nr 9 do Uchwały Nr 241/XXXIX/13 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy na 2014 rok i nadaje mu się treść jak załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały,

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

/-/ Małgorzata Grzywna