główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 241/XXXIX/13 w sprawie budżetu gminy na 2014 rok.

UCHWAŁA NR 241/XXXIX/13
RADY GMINY JANÓW
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 16 832 157,73 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
- dochody bieżące 15 062 771,73 zł
- dochody majątkowe 1 769 386,00 zł

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 17 525 348,73 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
- wydatki bieżące 14 565 588,73 zł
- wydatki majątkowe 2 959 760,00 zł

§ 3.

Deficyt budżetu w wysokości 693 191,00 zł zostanie pokryty planowanym kredytem długoterminowym.

§ 4.

Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 142 291,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 1 449 100,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 5.

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 roku zgodnie z załącznikami Nr 7.

§ 6.

Ustala się dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku dotacje celowe na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości 30 000,00 zł.

§ 7.

Ustala się planowane do udzielenia dotacje z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8.

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2014 roku w kwocie 2 959 760,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9.

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej zgodnie z złącznikiem Nr 5.

§ 10.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 64 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 32 700,00 zł.

§ 11.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 12.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na :

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł.

2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 693 191,00 zł.

3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do wysokości 829 100,00 zł.

4. Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 490 000,00 zł.

§ 13.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytów krótkoterminowych do wysokości 1 500 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, kredyty podlegają spłacie w tym samym roku budżetowym.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 490 000,00 zł.

§ 14.

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków na rachunkach lokat w wybranych przez siebie bankach.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 16.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

/-/ Małgorzata Grzywna


Załączniki:
Uchwała Nr 4100/VII/241/2013 z dnia 11 grudnia 2013 VII Składu Orzekającego Regionlnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu wykazanego w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok Gminy Janów 35 KB
Uchwała Nr 4100/VII/240/2013 z dnia 11 grudnia 2013 VII Składu Orzekającego Regionlnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opnii o przedłożonym przez Wójta Gminy Janów projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 46 KB
Załącznik nr 9 do Uchwały NR 241/XXXIX/13 - Przychody i rozchody budżetu gminy na 2014 rok 108 KB
Załącznik nr 8 do Uchwały NR 241/XXXIX/13 - Zestawienie planowanych dotacji na 2014 rok 116 KB
Załącznik nr 7 do Uchwały NR 241/XXXIX/13 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 roku 141 KB
Załącznik nr 6 do Uchwały NR 241/XXXIX/13 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku 224 KB
Załącznik nr 5 do Uchwały NR 241/XXXIX/13 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej na 2014 rok 117 KB
Załącznik nr 4 do Uchwały NR 241/XXXIX/13 - Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2014 roku 210 KB
Załącznik nr 3 do Uchwały NR 241/XXXIX/13 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok 182 KB
Załącznik nr 2 do Uchwały NR 241/XXXIX/13 - Wydatki budżetu gminy na 2014 rok 430 KB
Załącznik nr 1 do Uchwały NR 241/XXXIX/13 - Plan dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji na 2014 rok 229 KB