główna zawartość
artykuł nr 1

Rejestr uchwał VI kadencji Rady Gminy Janów - rok 2013

 

Rejestr uchwał VI kadencji Rady Gminy Janów – rok 2013

 

 

 

Uchwały Nr 174/XXVIII/13 Rady Gminy Janów z dnia 22 stycznia 2013 roku w sprawie podziału Gminy Janów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 

Uchwały Nr 175/XXVIII/13 Rady Gminy Janów z dnia 22 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

 

Uchwała Nr 176/XXIX/13 Rady Gminy Janów z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie budżetu gminy na 2013 rok.

 

Uchwała Nr 177/XXIX/13 Rady Gminy Janów z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

 

Uchwała Nr 178/XXIX/13 Rady Gminy Janów z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janów.

 

Uchwała Nr 179/XXIX/13 Rady Gminy Janów z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2013 rok.

 

Uchwała Nr 180/XXIX/13 Rady Gminy Janów z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty i Kultury na 2013 rok.

 

Uchwała Nr 181/XXIX/13 Rady Gminy Janów z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2013 rok.

 

Uchwała Nr 182/XXIX/13 Rady Gminy Janów z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego na 2013 rok.

 

Uchwała Nr 183/XXX/2013 Rady Gminy Janów z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Marcina Surowca z dnia 7 sierpnia 2012 roku na Wójta Gminy Janów

 

Uchwała Nr 184/XXX/2013 Rady Gminy Janów z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok

 

Uchwała Nr 185/XXX/2013 Rady Gminy Janów z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok

 

Uchwała Nr 186/XXX/2013 Rady Gminy Janów z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

 

Uchwała Nr 187/XXX/2013 Rady Gminy Janów z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie dokapitalizowania Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów Spółka z o.o. w Janowie

 

Uchwała Nr 188/XXXI/13 Rady Gminy Janów z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Aktywizacji Społecznej, Sportu i Turystyki na 2013 rok.

 

Uchwała Nr 189/XXXI/13 Rady Gminy Janów z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów.

 

Uchwała Nr 190/XXXI/13 Rady Gminy Janów z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

 

Uchwała Nr 191/XXXI/13 Rady Gminy Janów z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Uchwała Nr 192/XXXI/13 Rady Gminy Janów z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Uchwała Nr 193/XXXI/13 Rady Gminy Janów z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

 

Uchwała Nr 194/XXXIII/13 Rady Gminy Janów z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 4/III/10 z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Janowie

 

Uchwała Nr 195/XXXIII/13 Rady Gminy Janów z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2012 rok

 

Uchwała Nr 196/XXXIII/13 Rady Gminy Janów z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej

 

Uchwała Nr 197/XXXIII/13 Rady Gminy Janów z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Janów na lata 2013 - 2015

 

Uchwała Nr 198/XXXIII/13 Rady Gminy Janów z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok

 

Uchwała Nr 199/XXXIII/13 Rady Gminy Janów z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok

 

Uchwała Nr 200/XXXIII/13 Rady Gminy Janów z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok

 

Uchwała Nr 201/XXXIII/13 Rady Gminy Janów z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok

 

Uchwała Nr 202/XXXIII/13 Rady Gminy Janów z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok

 

Uchwała Nr 203/XXXIII/13 Rady Gminy Janów z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 176/XXIX/13 Rady Gminy Janów z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy na 2013 rok

 

Uchwała Nr 204/XXXIII/13 Rady Gminy Janów z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2013

 

Uchwała Nr 205/XXXIII/13 Rady Gminy Janów z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Janów na 2013 rok

 

Uchwała Nr 206/XXXIII/13 Rady Gminy Janów z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów Spółka z o.o. "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2013-2015"

 

Uchwała Nr 207/XXXIII/13 Rady Gminy Janów z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 

Uchwała Nr 208/XXXIII/13 Rady Gminy Janów z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów obejmującego obszar położony w miejscowości Złoty Potok w rejonie ulicy mjr. Wrzoska

 

Uchwała Nr 209/XXXIII/13 Rady Gminy Janów z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Janów

 

Uchwała Nr 210/XXXIV/13 Rady Gminy Janów z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku za 2012 rok.

 

Uchwała Nr 211/XXXIV/13 Rady Gminy Janów z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu
w Janowie za 2012 rok.

 

Uchwała Nr 212/XXXIV/13 Rady Gminy Janów z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie
za 2012 rok.

 

Uchwała Nr 213/XXXIV/13 Rady Gminy Janów z dnia 25 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę Nr 194/XXXIII/13 Rady Gminy Janów z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 4/III/10 z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Janowie.

 

Uchwała Nr 214/XXXIV/13 Rady Gminy Janów z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminie Janów ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

Uchwała Nr 215/XXXIV/13 Rady Gminy Janów z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok.

 

Uchwała Nr 216/XXXIV/13 Rady Gminy Janów z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 176/XXIX/13 Rady Gminy Janów z dnia 29 stycznia 2013 roku
w sprawie budżetu Gminy na 2013 rok.

 

Uchwała Nr 217/XXXIV/13 Rady Gminy Janów z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.

 

Uchwała Nr 218/XXXIV/13 Rady Gminy Janów z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.

 

Uchwała Nr 219/XXXV/13 Rady Gminy Janów z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów

 

Uchwała Nr 220/XXXVI/13 Rady Gminy Janów z dnia 8 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok.

 

Uchwała Nr 221/XXXVI/13 Rady Gminy Janów z dnia 8 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok.

 

Uchwała Nr 222/XXXVI/13 Rady Gminy Janów z dnia 8 października 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 

Uchwała Nr 223/XXXVI/13 Rady Gminy Janów z dnia 8 października 2013 roku w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pod Nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów.

 

Uchwała Nr 224/XXXVI/13 Rady Gminy Janów z dnia 8 października 2013 roku w sprawie ustanowienia hipoteki na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

Uchwała Nr 225/XXXVII/13 Rady Gminy Janów z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego w ramach poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Uchwała Nr 226/XXXVII/13 Rady Gminy Janów z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Janów.

 

Uchwała Nr 227/XXXVII/13 Rady Gminy Janów z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2014 rok.

 

Uchwała Nr 228/XXXVII/13 Rady Gminy Janów z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.

 

Uchwała Nr 229/XXXVII/13 Rady Gminy Janów z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2014 rok.

 

Uchwała Nr 230/XXXVII/13 Rady Gminy Janów z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego.

 

Uchwała Nr 231/XXXVII/13 Rady Gminy Janów z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 

Uchwała Nr 232/XXXVII/13 Rady Gminy Janów z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 950 000,00 zł.

 

Uchwała Nr 233/XXXVII/13 Rady Gminy Janów z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 176/XXIX/13 Rady Gminy Janów z dnia 29 stycznia 2013 roku
w sprawie budżetu Gminy na 2013 rok.

 

Uchwała Nr 234/XXXVII/13 Rady Gminy Janów z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok.

 

Uchwała Nr 235/XXXVII/13 Rady Gminy Janów z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok.

 

Uchwała Nr 236/XXXVII/13 Rady Gminy Janów z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji

 

Uchwała Nr 237/XXXVII/13 Rady Gminy Janów z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie.

 

Uchwała Nr 238/XXXVIII/13 Rady Gminy Janów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 176/XXIX/13 Rady Gminy Janów z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy na 2013 rok.

 

Uchwała Nr 239/XXXVIII/13 Rady Gminy Janów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 950 000,00 zł.

 

Uchwała Nr 240/XXXIX/13 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok.

 

Uchwała Nr 241/XXXIX/13 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy na 2014 rok.

 

Uchwała Nr 242/XXXIX/13 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.