główna zawartość
artykuł nr 1

Rejestr uchwał VI kadencji Rady Gminy Janów - rok 2011

 

Rejestr uchwał VI kadencji Rady Gminy Janów – rok 2011

 

 

 

Uchwała Nr 32/V/11 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,

 

Uchwała Nr 33/V/11 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Janowie nr 26/IV/10 z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Janów na lata 2011-2015,

 

Uchwała Nr 34/V/11 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych,

 

Uchwała Nr 35/V/11 Rady Gminy w Janowie z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr 98/XIV/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów,

 

 

Uchwała Nr 36/V/11 Rady Gminy Janów z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na lata 2011 - 2015,

 

Uchwała Nr 37/V/11 Rady Gminy Janów z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie trybu
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.

 

Uchwała Nr 38/VI/11 Rady Gminy Janów z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie budżetu gminy na 2011 rok.

 

Uchwała Nr 39/VI/11 Rady Gminy Janów z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

 

Uchwała Nr 40/VI/11 Rady Gminy Janów z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

 

Uchwała Nr 41/VI/11 Rady Gminy Janów z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 316/XXXVII/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Lgoczanka".

 

Uchwała Nr 42/VI/11 Rady Gminy Janów z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia dla terenu gminy Janów liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem
i w miejscu sprzedaży
.

 

Uchwała Nr 43/VI/11 Rady Gminy Janów z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 

Uchwała Nr 44/VI/11 Rady Gminy Janów z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 20/III/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 

Uchwała Nr 45/VI/11 Rady Gminy Janów z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego "Zakład Gospodarki Komunalnej Janów" w celu jego przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

 

Uchwała Nr 46/VII/11 Rady Gminy Janów z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2010 rok,

 

Uchwała Nr 47/VII/11 Rady Gminy Janów z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia sposobu finansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół
i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Janów,

 

 

Uchwała Nr 48/VII/11 Rady Gminy Janów z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gminy Janów

 

Uchwała Nr 49/VII/11 Rady Gminy Janów z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok,

 

Uchwała Nr 50/VII/11 Rady Gminy Janów z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok,

 

Uchwała Nr 51/VII/11 Rady Gminy Janów z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 

Uchwała Nr 52/VIII/11 Rady Gminy Janów z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie,

 

Uchwała Nr 53/VIII/11 Rady Gminy Janów z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przyszkolnych prowadzonych przez Gminę Janów,

 

Uchwała Nr 54/VIII/11 Rady Gminy Janów z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku za 2010 rok,

 

Uchwała Nr 55/VIII/11 Rady Gminy Janów z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu
w Janowie za 2010 rok,

 

Uchwała Nr 56/VIII/11 Rady Gminy Janów z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie za 2010 rok,

 

Uchwała Nr 57/VIII/11 Rady Gminy Janów z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok,

 

Uchwała Nr 58/VIII/11 Rady Gminy Janów z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

 

Uchwała Nr 59/VIII/11 Rady Gminy Janów z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na remont nawierzchni i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1093 S w m. Lusławice o dł. 600 mb na odcinku od szkoły do skrzyżowania
z drogą gminną,

 

Uchwała Nr 60/VIII/11 Rady Gminy Janów z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

 

Uchwała Nr 61/IX/11 Rady Gminy Janów z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

 

Uchwała Nr 62/IX/11 Rady Gminy Janów z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

 

Uchwała Nr 63/IX/11 Rady Gminy Janów z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

 

Uchwała Nr 64/IX/11 Rady Gminy Janów z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.

 

Uchwała Nr 65/IX/11 Rady Gminy Janów z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok

 

Uchwała Nr 66/IX/11 Rady Gminy Janów z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Janów.

 

Uchwała Nr 67/IX/11 Rady Gminy Janów z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym
o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze roku budżetowego.

 

Uchwała Nr 68/X/11 Rady Gminy Janów z dnia 6 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów Sp. z o. o. w organizacji.

 

Uchwała Nr 69/X/11 Rady Gminy Janów z dnia 6 września 2011 roku w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję
2012 -2015.

 

Uchwała Nr 70/X/11 Rady Gminy Janów z dnia 6 września 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

 

Uchwała Nr 71/X/11 Rady Gminy Janów z dnia 6 września 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

 

Uchwała Nr 72/X/11 Rady Gminy Janów z dnia 6 września 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

 

Uchwała Nr 73/X/11 Rady Gminy Janów z dnia 6 września 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

 

Uchwała Nr 74/X/11 Rady Gminy Janów z dnia 6 września 2011 roku w sprawie zawarcia porozumienia o przystąpieniu do wspólnej realizacji Projektu pod nazwą "Szlak atrakcji turystycznych - ścieżki spacerowo-rowerowe w północnej części województwa śląskiego".

 

Uchwała Nr 75/XI/11 Rady Gminy Janów z dnia 3 października 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów dla terenu położonego w rejonie ul. Przyrowskiej w Janowie.

 

Uchwała Nr 76/XI/11 Rady Gminy Janów z dnia 3 października 2011 roku w sprawie zawarcia umowy o przystąpieniu do wspólnej realizacji zadania drogowego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1066 S - DK46 - Zrębice - Siedlec -DW793" na terenie Gminy Janów
w ramach Wieloletniego Programu pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - II etap Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" 

 

Uchwała Nr 77/XI/11 Rady Gminy Janów z dnia 3 października 2011 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. "Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III
w gminie Janów" nr WND-POKL.09.01.02-24-103/11 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Uchwała Nr 78/XII/11 Rady Gminy Janów z dnia 26 października 2011 roku w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć "Energie Cites" z siedzibą w Krakowie

 

Uchwała Nr 79/XII/11 Rady Gminy Janów z dnia 26 października 2011 roku w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Częstochowie na kadencję 2012-2015

 

Uchwała Nr 80/XII/11 Rady Gminy Janów z dnia 26 października 2011 roku w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Częstochowie na kadencję 2012-2015

 

Uchwała Nr 81/XII/11 Rady Gminy Janów z dnia 26 października 2011 roku w sprawie przekazania zadań oświatowych

 

Uchwała Nr 82/XII/11 Rady Gminy Janów z dnia 26 października 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok

 

Uchwała Nr 83/XII/11 Rady Gminy Janów z dnia 26 października 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 230 000,00 zł

 

Uchwała Nr 84/XII/11 Rady Gminy Janów z dnia 26 października 2011 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. oceny działalności gminnych instytucji kultury

 

Uchwała Nr 85/XII/11 Rady Gminy Janów z dnia 26 października 2011 roku w sprawie
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania drogowego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1066 S - DK46 - Zrębice - Siedlec - DW793" na terenie Gminy Janów
w ramach Wieloletniego Programu pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - II etap Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"

 

Uchwała Nr 86/XIII/11 Rady Gminy Janów z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Uchwała Nr 87/XIII/11 Rady Gminy Janów z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2012 r.

 

Uchwała Nr 88/XIII/11 Rady Gminy Janów z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego

 

Uchwała Nr 89/XIII/11 Rady Gminy Janów z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok

 

Uchwała Nr 90/XIII/11 Rady Gminy Janów z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2012 rok

 

Uchwała Nr 91/XIII/11 Rady Gminy Janów z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 

Uchwała Nr 92/XIII/11 Rady Gminy Janów z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

 

Uchwała Nr 93/XV/11 Rady Gminy Janów z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Janów nr 85/XII/11 z dnia 26 października 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania drogowego pn. „Przebudowa Drogi Powiatowej
nr 1066 – S – DK46 – Zrębice – Siedlec – DW793” na terenie Gminy Janów w ramach Wieloletniego Programu pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – II etap Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

 

Uchwała Nr 94/XV/11 Rady Gminy Janów z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1 978 000,00 zł.

 

Uchwała Nr 95/XV/11 Rady Gminy Janów z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

 

Uchwała Nr 96/XV/11 Rady Gminy Janów z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

 

Uchwała Nr 97/XV/11 Rady Gminy Janów z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

 

Uchwała Nr 98/XVI/11 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów.

 

Uchwała Nr 99/XVI/11 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

 

Uchwała Nr 100/XVI/11 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

 

Uchwała Nr 101/XVI/11 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

 

Uchwała Nr 102/XVI/11 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

 

Uchwała Nr 103/XVI/11 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

 

Uchwała Nr 104/XVI/11 Rady Gminy Janów z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.