główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 215/XXXIV/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok.

Uchwała Nr 215/XXXIV/13
Rady Gminy Janów
z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. 594, t. j.) oraz art. 211 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) oraz Uchwały Nr 176/XXIX/13 Rady Janów z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy na 2013 rok

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1

Zmniejsza się plan przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) o kwotę 110 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o kwotę 120 010,14 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 10 010,14 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4

Uchyla się treść załącznika Nr 9 do Uchwały Nr 176/XXIX/13 Rady Janów z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy na 2013 rok i nadaje mu się treść jak załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały,

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

Małgorzata Grzywna