główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 214/XXXIV/13 w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminie Janów ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

UCHWAŁA NR 214/XXXIV/13
RADY GMINY JANÓW
z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Janów ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t.) w związku z art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.), na wniosek Wójta,

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Dokonuje się podziału Gminy Janów na stałe obwody głosowania, ustala się ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Wojewodzie Śląskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5.

Wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Częstochowie w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

/-/ Małgorzata Grzywna