główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 213/XXXIV/13 zmieniająca uchwałę Nr 194/XXXIII/13 Rady Gminy Janów z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 4/III/10 z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Janowie.

UCHWAŁA NR 213/XXXIV/13
RADY GMINY JANÓW
z dnia 25 czerwca 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr 194/XXXIII/13 Rady Gminy Janów z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 4/III/10 z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Janowie

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

W uchwale Nr 194/XXXIII/13 Rady Gminy Janów z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 4/III/10 z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Janowie wprowadza się następującą zmianę: zmienia się §1 pkt) 1 i nadaje mu się następujące brzmienie:

„ w § 1 ust. 1 skreśla się pkt 3), pozostałe punkty przenumerowuje się następująco: pkt 4) zmienia się na pkt 3), pkt 5) zmienia się na pkt 4) pkt 6) zmienia się na pkt 5), pkt 7) zmienia się na pkt 6), pkt 8) zmienia się na pkt 7), pkt 9) zmienia się na pkt 8), pkt 10) zmienia się na pkt 9)”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

/-/ Małgorzata Grzywna