główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 212/XXXIV/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie za 2012 rok.

UCHWAŁA NR 212/XXXIV/13
RADY GMINY JANÓW
z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie za 2012 rok

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 330) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. 594 t.j.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie za 2012 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Janów

Małgorzata Grzywna