główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 197/XXXIII/13 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Janów na lata 2013 - 2015

Uchwała Nr 197/XXXIII/13
Rady Gminy Janów
z dnia 6 maja 2013 roku

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Janów
na lata 2013 - 2015

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 176 pkt 1)  i art. 179 ust. 2 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U.
z 2013 r., poz. 135) Rada Gminy Janów uchwala:

 

§ 1

Uchwala się Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Janów na lata 2013 - 2015 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca 
Rady Gminy Janów 

Małgorzata Grzywna

 

 

 

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 209/XXXIII/13 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Janów
Uchwała Nr 208/XXXIII/13 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów obejmującego obszar położony w miejscowości Złoty Potok w rejonie ulicy mjr. Wrzoska
Uchwała Nr 207/XXXIII/13 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała Nr 206/XXXIII/13 w sprawie zatwierdzenia dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów Spółka z o.o. "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2013-2015"
Uchwała Nr 205/XXXIII/13 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Janów na 2013 rok
Uchwała Nr 204/XXXIII/13 w sprawie przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2013
Uchwała Nr 203/XXXIII/13 w sprawie zmiany uchwały Nr 176/XXIX/13 Rady Gminy Janów z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy na 2013 rok
Uchwała Nr 202/XXXIII/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok
Uchwała Nr 201/XXXIII/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok
Uchwała Nr 200/XXXIII/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok
Uchwała Nr 199/XXXIII/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok
Uchwała Nr 198/XXXIII/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok
Uchwała Nr 197/XXXIII/13 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Janów na lata 2013 ? 2015
Uchwała Nr 196/XXXIII/13 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej
Uchwała Nr 195/XXXIII/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2012 rok
Uchwała Nr 194/XXXIII/13 w sprawie zmiany uchwały nr 4/III/10 z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Janowie