główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 194/XXXIII/13 w sprawie zmiany uchwały nr 4/III/10 z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Janowie

Uchwała Nr 194/XXXIII/13
Rady Gminy Janów
z dnia 6 maja 2013 roku

 

w sprawie zmiany uchwały nr 4/III/10 z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Janowie

 Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy Janów
uchwala:

§ 1

W uchwale nr 4/III/10 z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Janowie wprowadza się następujące zmiany:

1)   w  § 1 ust. 1 skreśla się pkt 5), pozostałe punkty przenumerowuje się następująco:

pkt 6) zmienia się na pkt 5), pkt 7) zmienia się na pkt 6), pkt 8) zmienia się na pkt 7), pkt 9) zmienia się na pkt 8), pkt 10) zmienia się na pkt 9).

2)   w § 1 ust. 2 zmienia się pkt 1) i nadaje mu się następujące brzmienie: „1)  Joanna Ścigaj”,

3)   w § 1 ust. 3 zmienia się pkt 2) i nadaje mu się następujące brzmienie: „2)  Joanna Ścigaj”,

4)   w § 1 ust. 4 skreśla się pkt 8),

5)   w  § 1 ust. 5 dodaje się pkt 6) w brzmieniu : „6) Joanna Ścigaj”, oraz dodaje się pkt 7) w brzmieniu: „7) Henryk Srokosz”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca 
Rady Gminy Janów 

Małgorzata Grzywna

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 209/XXXIII/13 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Janów
Uchwała Nr 208/XXXIII/13 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów obejmującego obszar położony w miejscowości Złoty Potok w rejonie ulicy mjr. Wrzoska
Uchwała Nr 207/XXXIII/13 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała Nr 206/XXXIII/13 w sprawie zatwierdzenia dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów Spółka z o.o. "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2013-2015"
Uchwała Nr 205/XXXIII/13 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Janów na 2013 rok
Uchwała Nr 204/XXXIII/13 w sprawie przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2013
Uchwała Nr 203/XXXIII/13 w sprawie zmiany uchwały Nr 176/XXIX/13 Rady Gminy Janów z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy na 2013 rok
Uchwała Nr 202/XXXIII/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok
Uchwała Nr 201/XXXIII/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok
Uchwała Nr 200/XXXIII/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok
Uchwała Nr 199/XXXIII/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok
Uchwała Nr 198/XXXIII/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 rok
Uchwała Nr 197/XXXIII/13 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Janów na lata 2013 ? 2015
Uchwała Nr 196/XXXIII/13 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej
Uchwała Nr 195/XXXIII/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów za 2012 rok
Uchwała Nr 194/XXXIII/13 w sprawie zmiany uchwały nr 4/III/10 z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Janowie