główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 186/XXX/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 186/XXX/13
Rady Gminy Janów
z dnia 25 lutego 2013 roku

 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 , art. 230 ust. 6 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 )
 
Rada Gminy Janów
uchwala:
 
§ 1
 
1. Uchyla się załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 177/XXIX/13 Rady Gminy Janów z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i nadaje mu się treść jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
 
2. Objaśnienia przyjętych zmian wartości wieloletniej prognozy finansowej stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    
 
Przewodnicząca
Rady Gminy Janów 

Małgorzata Grzywna