główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 183/XXX/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Marcina Surowca z dnia 7 sierpnia 2012 roku na Wójta Gminy Janów

Uchwała Nr 183/XXX/2013
Rady Gminy Janów
z dnia 25 lutego 2013 roku

 
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Marcina Surowca z dnia 7 sierpnia 2012 roku na Wójta Gminy Janów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3, 231 oraz art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Rada Gminy Janów uchwala:
§1.
Uznać za bezzasadną skargę Pana Marcina Surowca z dnia 7 sierpnia 2012 roku dotyczącą udzielenia informacji przez Wójta Gminy Janów odnośnie połączenia instytucji kultury w Gminie Janów.
§2.
Faktyczne i prawne argumenty decydujące o zajętym stanowisku w sprawie zawiera uzasadnienie do niniejszej uchwały.
§3.
Zobowiązać Przewodniczącą Rady Gminy Janów do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi.
§4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca
Rady Gminy Janów 

Małgorzata Grzywna