główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 157/XXV/12 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.

Uchwała Nr 157/XXV/12
Rady Gminy Janów

z dnia 23 listopada 2012 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) 
 
Rada Gminy Janów 
uchwala:
 
§ 1. 
Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. (M.P. z dnia 24 października 2012 r. poz. 787) z kwoty 75,86 zł za 1q do kwoty 57,00 zł za 1 q. 
§ 2. 
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów. 
§ 3. 
Traci moc Uchwała Nr 89/XIII/11 Rady Gminy Janów z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok. 
§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 
Przewodnicząca Rady
Gminy Janów 

/-/ Małgorzata Grzywna